Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin bilimsel yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam dört sayı ve ek sayılar derginin bir cildini oluşturur. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Nöropsikiyatri Arşivi, psikiyatri, nöroloji ve ilişkili davranış bilimleri alanlarında klinik ve temel bilim yazılarının yayımlandığı, danışman denetimli bilimsel bir dergidir. Nöroloji ve psikiyatrinin ortak ilgi alanındaki konuları ele alan makaleler özellikle tercih edilir. Dergide orijinal araştırma, derleme, editöre mektup ve olgu sunumu türündeki yazılar yer alır. 

Derginin hedef kitlesi nöroloji, psikiyatri ve sinirbilimleri alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve hekimlerdir.

Nöropsikiyatri Arşivi, PubMed, Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Journal Citation Reports/Science Edition, EMBASE, ProQuest, SCOPUS, EBSCO, PSYCHinfo, CINAHL, Gale/Cengage Learning, British Library Direct, Türk Psikiyatri İndeksi ve TUBITAK ULAKBIM TR Dizin tarafından indekslenmektedir. Derginin internet sayfasında bütün makalelerin Türkçe ve İngilizce versiyonları bulunur. İçerik, yayın sürecinin tamamlanmasını takiben derginin internet sayfasında ücretsiz erişime açık hale getirilir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO)  organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Ayrıca bu süreçler, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Gönderilen makaleler, özgünlük ve bilimsel kalite bakımından değerlendirilir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta ya da farklı bir mecrada yayınlanmamış olması ya da yayınlanmak için değerlendirme aşamasında olmaması gereklidir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında derginin bilgilendirilmesi önerilir. Bu yazıların eski hakem raporlarının Yayın Kurulu’na gönderilmesi, değerlendirme sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.

Nöropsikiyatri Arşivi’ne gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde bağımsız, tarafsız, çift-kör hakem değerlendirme raporları temel alınmaktadır. Gönderilen makalelerin özgünlükleri, metodolojileri, tartışılan konunun önemi ve nöropsikiyatriyle ilgisi Yayın Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Takiben, tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız yayın yönetmenleri tarafından yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Genel Yayın Yönetmenleri’ne aittir.

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Kurul raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde, Etik Kurul raporu veya eş değeri olan resmi bir yazı, yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içerisinde yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir. Hasta onamları, Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında belirtilmelidir. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır.

Yazının hazırlanmasında Yapay Zeka (YZ), makine öğrenme ya da benzer bir teknolojiden yararlanılmış ise kullanılan aracın adı, versiyonu, ve YZ tarafından oluşturulan içerik yöntem bölümünde açık olarak belirtilmelidir. Ek olarak, yazının sonuna bir “bilgilendirme” bölümü eklenerek, yazının hazırlanmasında YZ araçlarından yararlanıldığı ve YZ tarafından oluşturulan içerik ile ilgili tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğu ve hem kullanılan YZ aracının hem de YZ tarafından oluşturulan içeriğin yöntem bölümünde açıklandığı yazılmalıdır.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki dört kriteri karşılamasını önermektedir:

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE

2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE

3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazar olarak belirtilen her kişi, yazarlığın dört kriterini de karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet ya da lütuf yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde www.noropsikiyatriarsivi.com adresinden erişilebilen Yazar Katkı Formu’nu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir.

Nöropsikiyatri Arşivi; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dâhil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dâhil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Yayın Yönetmenleri, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikâyetleri için doğrudan Editoryal Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikâyetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Genel Yayın Yönetmenleri verecektir.

​Değerlendirme aşamasında makaleler dergi yönetimine Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Derginin yer aldığı uluslararası indeksler nedeni ile basılacak bütün makalelerin İngilizce tam metni olması zorunludur. Değerlendirme süreci tamamlanan ve yayına kabul edilen Türkçe makalelerin yayın süreci, metnin İngilizce çevirisinin yazarlar tarafından gönderilmesi ile başlatılır. Türkiye’den gönderilmiş ve yayına kabul edilmiş İngilizce makaleler yayın sürecine yazarların Türkçe çevirilerini göndermeleri ile alınır.  Türkiye dışından gönderilmiş ve yazarları arasında Türkçe bilen olmayan İngilizce makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda, yayın sürecine alınmaları için Türkçe tam metinleri olma zorunluluğu yoktur.

Nöropsikiyatri Arşivi’ne makale gönderirken yazarlar makalelerinin telif haklarını Türk Nöropsikiyatri Derneği’ne devretmeyi kabul ederler. Reddedilen makalelerin telif hakları yazarlarına geri verilecektir. Nöropsikiyatri Arşivi her makalenin www.noropsikiyatriarsivi.com adresinden erişebileceğiniz Yayın Hakkı Devir Formu ile beraber gönderilmesini talep eder. Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yer alan resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dâhil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalıdırlar. Bu konudaki mali ve cezai yasal sorumluluk yazarlara aittir.

Dergide yayımlanan makalelerde ifade edilen görüş ve düşünceler, Nöropsikiyatri Arşivi, Genel Yayın Yönetmenleri, Yardımcı Yayın Yönetmenleri, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Genel Yayın Yönetmenleri, Yardımcı Yayın Yönetmenleri, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

                                                                     

MAKALE HAZIRLAMA

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2016 - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE , randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND ve olgu sunumları CARE kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Makaleler sadece www.noropsikiyatriarsivi.com adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Makaleler "Times New Roman” karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editoryal Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir. Yazarların; Yayın Hakkı Devir Formu Yazar Katkı Formu ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara www.noropsikiyatriarsivi.com adresinden erişilebilmektedir.

Makalenin Hazırlanması

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;

-  Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,

-  Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,

-  Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiyi,

-  Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dâhil), faks numarası ve e-posta adresini,

-  Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma ve derleme makalelerinin özetleri “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Özetler en az 250 en çok 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet oluşturma kuralları için lütfen aşağıdaki Tablo 1'i kontrol edin.

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az üç, en fazla altı anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına,alfabetik sırada yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Öne Çıkan Noktalar: Bu bölüm makalelerin arama motorları tarafından bulunması ve dijital ortamda tanıtımı için özel önem taşımaktadır. Tüm makaleler için (araştırma, olgu sunumu, gözden geçirme, editöre mektup dahil) en az 3, en fazla 5 adet öne çıkan nokta belirtilmelidir. Öne çıkan noktalar makalenin alana kazandırdığı yeni bulgular, kullandığı yenilikçi yöntemler ya da makalenin en çarpıcı sonuçları olabilir. Her bir öne çıkan nokta boşluklar dahil 85 karakteri geçmeyen kısa bir cümle biçiminde olmalı ve maddeler halinde yazılmalıdır.

Makale Türleri

Özgün Araştırma: Ana metin; “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular” ve Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. “Giriş” bölümünde çalışmanın gerekçelerine ve amaçlarına açıkça yer verilmelidir. “Yöntem” bölümü katılımcıları, gereçleri ve istatistiksel yönetimleri tanımlayan alt bölümlere ayrılabilir. “Bulgular” bölümde sunulan bulgular, okumayı kolaylaştıracak biçimde tablo ve görsellerle desteklenmelidir. “Tartışma” bölümünde bulguların literatürdeki ilgili çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmasına, çalışmanın kısıtlılıklarına ve yazarların vargılarına yer verilmelidir. Özgün Araştırmalar için sözcük sayısı sınırları Tablo 1’dedir.

Sonucu desteklemek için istatistiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatistiksel analiz ile ilgili bilgi, Yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.

Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units’e (SI) uygun biçimde sunulmalıdır.

Derleme: Derleme: Derginin ilgi alanındaki konuları güncel bilgiler ışığında anlatan, tartışan, değerlendiren ve yapılabilecek yeni çalışmalara ilişkin öneriler sunan yazılardır. Derleme yazarlarının konu hakkındaki birikimi uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar olması gerekir. Bu ölçütlere uyan yazarlar derleme yazısı yazmaları için Yayın Kurulunca davet edilebilir. Yayın Kurulunun daveti olmaksızın gönderilen Derlemelerde, yazarlardan birinin konuyla ilgili üç veya daha çok özgün araştırma yayımlamış olması beklenir. Dergide derleme yazılarına ayrılan yerin kısıtlı olduğu dikkate alınmalıdır. Bu yazılar “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular” ve Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Derleme yazılarının sözcük sayısı sınırları Tablo 1’dedir.

Olgu Sunumu: Olgu sunumlarına sınırlı yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Bu yazılar, “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve  “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Olgu Sunumlarının sözcük sayısı sınırları Tablo 1’dedir.

Kısa Bildirim: Özgün araştırma bulguları veya derginin ilgi alanındaki konularda kuramsal bilgiye ve uygulama sorunlarına değinen, özgün düşüncelerin bildirildiği ve tartışıldığı yazılar bu formatta sunulabilir. Kısa Bildirim yazıları (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 2500 kelimeyi geçmemelidir. Kısa Bildirimlerin sözcük sayısı sınırları Tablo 1’dedir.

Editöre Mektuplar: Dergide yayımlanmış bir makale hakkında konunun uzmanı olan veya makalenin değerlendirmesini yapmış olan hakemler görüş veya yorumlarını Editöre Mektupla bildirebilirler. Kabul edilen Mektuplar, yayımlanmalarından önce konu aldıkları makalenin yazarına gönderilir ve ek görüş bildirmek, cevap vermek isteyip istemedikleri sorulur. Bu tür yazılar mümkün oldukça ilgili yazının yazarlarının yanıtlarıyla birlikte yayımlanır.

Özel Bölüm

İnternet sitelerinin tanıtımı: Derginin yayın alanıyla ilgili konularda bilimsel bir içeriği olan, nitelikli  internet sitelerini tanıtıcı yazılardır.

 Kitap/Tez Tanıtımı: Derginin yayın alanıyla ilgili konularda yayımlanmış bulunan kitapları/tezleri tanıtan yazılardır. Özel bölüm için yazılmış yazılar 500 sözcükle sınırlıdır (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç). En fazla beş referans ve bir tablo veya bir şekle izin verilir.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar

Makale türü

 Sözcük sınırı 

Özet

sözcük sınırı

 Kaynak sınırı 

 Tablo sınırı 

Resim sınırı

Özgün Araştırma

4000

250-300

(Alt başlıklı)

30

6

7 ya da toplamda 15 resim

Derleme

5000

250-300

(Alt başlıklı)

50

6

10 ya da toplamda 20 resim 

Olgu Sunumu

1500

250-300

15

Tablo yok

10 ya da toplamda 20 resim 

Kısa Bildirim

2500

250-300

20

6

10 ya da toplamda 20 resim 

Editöre Mektup

 500

Uygulanamaz 

5

Tablo yok

 Resim yok

Özel Bölüm

500

Uygulanamaz

5

1

1

 

Tablolar

Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablo altındaki bu açıklamalar alfabetik sırada listelenmeli ve aralarına noktalı virgül konmalıdır (DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu; OKB: Obsesif Kompulsif Bozukluk). Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalıdır.

Resim ve Resim Altyazıları

Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de körleştirilmiş olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişiler tanınmamalı ve kurum bilgileri de silinmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde, ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden “Sonuç” paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde söz edilmelidir.

Kaynaklar

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Atıf yapılan erken çevrimiçi makalelerin DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazar isimleri listelenmelidir. Yazar sayısı 6’dan fazla ise, 6. yazardan sonra “et al.” şeklinde kısaltma yapılmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken parantez içinde Arabik numaralar kullanılmalıdır.

Kaynak gösterme için Mendeley programını kullanan yazarlar programdaki özel stil URL’si bölümüne https://csl.mendeley.com/styles/26629101/nparsivi adresini kopyalayarak dergimizin kaynak stiline ulaşabilir.

Kaynak gösterme için Endnote programını kullanan yazarlar dergimizin kaynak stilini bu bağlantıya tıklayarak indirebilirler.

Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Dergi makalesi: Katz MM, Koslow SH, Maas JW, Frazer A, Bowden CL, Casper R et al. The timing, specificity and clinical prediction of tricyclic drug effects in depression. Psychol Med 1987;17:297-309. 10.1017/s0033291700024831

Kitap bölümü: Suh KN, Keystone JS. Malaria and babesiosis. In: Gorbach SL, Barlett JG, Blacklow NR, editors. Infectious Diseases. Philadelphia: Lippincott Williams; 2004. p.2290-2308.

Tek yazarlı kitap: Sweetman SC. Martindale the Complete Drug Reference. 34th ed. London: Pharmaceutical Press; 2005.

Yazar olarak editör(ler): Huizing EH, de Groot JAM, editors. Functional reconstructive nasal surgery. Stuttgart-New York: Thieme; 2003.

Toplantıda sunulan yazı: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. pp.1561-1565. 

Bilimsel veya teknik rapor: Cusick M, Chew EY, Hoogwerf B, Agrón E, Wu L, Lindley A. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Risk factors for renal replacement therapy in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS). Kidney Int: 2004. Report No: 26.

Tez: Yılmaz B. Ankara Üniversitesindeki Öğrencilerin Beslenme Durumları, Fiziksel Aktiviteleri ve Beden Kitle İndeksleri Kan Lipidleri Arasındaki İlişkiler [Doctoral Thesis]. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar: Slots J. The microflora of black stain on human primary teeth. Scand J Dent Res 1974.

Erken Çevrimiçi Yayın: Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging. Diagn Interv Radiol 2016 Feb 24. doi: 10.5152/dir.2016.15323 [Epub ahead of print]

Elektronik formatta yayınlanan yazı:  Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm

DÜZELTMELER

Öneriler doğrultusunda oluşturulan düzeltme dosyalarında ana metin üzerinde yapılan değişiklikler işaretlenmelidir. Hakem önerileri ve eleştirileriyle ilgili notlar, “Hakemlere Cevap” adlı ayrı bir dosyada yer almalıdır. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli, değişikliklerin yapıldığı satır numaraları ayrıca belirtilmelidir. Düzeltilmiş makaleler, düzeltme beklendiğini bildiren mektubu takip eden üç ay içinde gönderilmelidir. Düzeltme belirtilen süre içerisinde gönderilmezse, değerlendirme sürecinin sonlandırılmasına karar verilebilir. Yazarların, düzeltme için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda taleplerini üç ay sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler dilbilgisi, noktalama ve biçim bakımından kontrol edilir. Makaleler, dâhil edildikleri sayı yayımlanmadan önce derginin internet sitesinde erken çevrimiçi formatında yer alır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve onaylarının iki gün içinde dergiye iletilmesi istenir.

YAYIN ÜCRETLERİ

Nöropsikiyatri Arşivi, 1 Eylül 2018 itibariyle gönderilen ve bilimsel değerlendirme sonucunda yayına kabul edilen tüm makaleler için Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesi olanlardan 200 USD, üye olmayanlardan ise 250 USD yayın ücreti tahsil edecektir.  

Son üç yıl içinde Nöropsikiyatri Arşivi dergisinde hakemlik yapmış yazarlar için yayın ücreti 150 USD olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.

Editöryel Ofis

Adres: Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Site Apt. No:128/1 Şişli - İstanbul

Tel: +90 212 244 96 66

Faks: +90 212 244 96 67

E-postanpa@noropsikiyatriarsivi.com