Santral Sinir Sisteminin CTLA-4 Gen Defekti İlişkili Nadir Tutulumu

Sahib ROVSHANOV , Rahşan GÖÇMEN , İbrahim BARIŞTA , Deniz ÇAĞDAŞ , Ayşegül ÜNER , Vedat ÇİLİNGİR , İrsel TEZER FİLİK , Çağman TAN , Elif SOYAK AYTEKİN , İlhan TEZCAN , Pınar ACAR ÖZEN , Aslı TUNCER
2022 Eylül - 59 (3)

Öne Çıkan Noktalar

• İmmün sistem düzenleyici protein mutasyonları farklı
patolojilere neden olabilmektedir.
• CTLA-4 mutasyonuna bağlı çeşitli multiorgan patolojiler
bir arada görülebilir.
• Lenfomatoid granülomatozis, akciğer ve SSS tutulumu
yapan nadir lenfoma türüdür.
• Demiyelinizan lezyonların yanında atipik kortikal ve
spinal lezyonlar LG tanısında önemlidir.

Türkçe Özet

Sitotoksik T-lenfosit antijen-4 (CTLA-4) haplo yetmezliği, immün
kontrol noktası inhibitör moleküllerinden birinin kusuru olup,
immün disregülasyon ile karakterize primer immün yetmezlik olarak
tanımlanır. Otoimmun hemolitik anemi, otoimmun trombositopeni ve
hipogammaglobulinemi tanıları olan 26 yaşında kadın hasta, yürümede
güçlük, idrarda sıkışma hissi ve gaita inkontinansı yakınmaları ile başvurdu.
Nörolojik muayenede sol alt ekstremitede hafif güçsüzlük, piramidal ve
derin duyu tutulumu vardı. Beyin MRG’de periventriküler, jukstakortikal
ve serebellar enflamatuar lezyonlar, torasik spinal MRG’de uzunlamasına
geniş kord lezyonu görüldü. Ek olarak, toraks BT’de parankimal opasiteler
ve bilateral hiler lenf nodları gösterildi. Mediastendeki lenf nodu ve
akciğer parankiminden alınan biyopsi sonucunda düşük dereceli
lenfoprofileratif süreç ve grade 1 “Lenfomatoid granulomatozis” saptandı.
Ayrıntılı laboratuvar analizler ile “yaygın değişken immün yetmezlik”
tanısı konuldu. Primer immün yetmezlik paneli ile yeni nesil dizileme ile
CTLA-4’te (c.436G> A (p.G146R) (p.Gly146Arg)) heterozigot mutasyon
gösterildi. Moleküler tanıdan sonra, subkutan immünoglobulin tedavisi
ile birlikte hedefe yönelik tedavi yaklaşımı olarak abatasept tedavisi
başlandı.
Anahtar Sözcükler: Lenfomatoid granulomatozis, santral sinir sistemi,
CTLA-4 mutasyonu