COVID-19 Pandemisinin Çok Erken Döneminde Ruh Sağlığı Destek Hattına Başvuran Sağlık Çalışanlarının Klinik Özellikleri

Ejder Akgün YILDIRIM , Abdülkadir Sencer TABAKCI , Münevver HACIOĞLU YILDIRIM , Sevilay UMUT KILINÇ , Gamze KARABACAK SAĞMAN
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Sağlık çalışanları anksiyete ve insomnia belirtileri
açısından fazlaca etkilenmiştir.
• Erken dönemde yüksek oranda etkilenme olsa da geçici
olma eğilimindedir.
• Psikiyatrik hastalık öyküsü olanlar incinebilir grupta
değerlendirilmelidir.
• Erken dönemde basit sınırlı müdahaleler yeterli olabilir.


Türkçe Özet

Amaç: Çalışmamızda koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisine
bağlı erken dönem yardım ihtiyacı duyan sağlık çalışanlarının ruhsal
etkilenme profilleri ve klinik bulgularının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin ilk 10 gününde çevrim
içi psikososyal destek hattına yardım almak için başvuran ve en az bir kez
30 dakika görüntülü görüşme yapılan ve COVID-19’a göre yapılandırılmış
psikolojik ilk yardım uygulanan ardışık 130 sağlık çalışanı ile yapılan
görüşmeler retrospektif olarak incelenmiştir. İlk görüşmedeki ruhsal
durum şiddeti ve tekrarlı görüşmelerde seyir klinik global değerlendirme
ölçeği (CGI) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sonuçlarımızda başvurularda %90,4 ile kadın ağırlığının
olduğu, başvuranlardan %50,4’ünün hemşire, %34,4’ünün doktor
olduğu, çalışma pozisyonu olarak ön safta çalışanların %68,8 oranında
olduğu, buna karşın çalışma pozisyonu arka safta olanlarda geçmişte
psikiyatrik başvuru ve korku şikâyetinin anlamlı derecede yüksek
olduğu saptanmıştır. En yoğun kaygı oluşturduğu bildirilen üç durum
sırasıyla bulaşma 83 (%66,4) kişi, bulaştırma 72 (%57,6) kişi, yakınlarının
zarar görmesi 20 (%16,0) kişi tarafından bildirilmiştir. Başvuranların
semptomları değerlendirildiğinde endişe 107 (%85,6), huzursuzluk
80 (%64,0), korku 72 (%57,6) ve uykusuzluk 68 (%54,4) kişi tarafından
en sık şikâyetler olarak bildirilmiştir. İkinci görüşme gerçekleştirilen 46
(%36,8) kişiden 43 kişinin stresi yönetebildiği ve 33 kişinin yakınmalarının
şiddetinin azaldığı saptanmıştır.
Sonuç: COVID-19 pandemisi erken dönemde sağlık çalışanlarını
anksiyete ve insomnia belirtileri açısından yüksek oranda etkilemiştir ve
geçmişte ruhsal rahatsızlığı olanlar erken dönemde çalışma konumundan
bağımsız olarak semptom oluşturması bakımından incinebilir bir grup
olarak düşünülebilir.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, çevrim içi destek, pandemi, psikolojik
etki, sağlık çalışanları