İlk Atak Akut Psikotik Hastalarda Kannabis Kullanımının Klinik Etkileri

Burak AKDÖNER , Umut BAKLACI , Özlem KUMAN TUNÇEL , Ebru ALDEMİR , Hayriye ELBİ
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Kannabis kullanımı olmayan grupta negatif belirtiler
daha belirgindi.
• Kannabis kullanan grupta bilişsel işlevler kısmen daha
iyiydi.
• İki grup arasında pozitif psikotik belirtiler açısından
anlamlı fark saptanmadı.


Türkçe Özet

Amaç: Kannabis, dünyada en yaygın kullanılan yasa dışı psikoaktif
maddedir. Literatürde, kannabis kullanan kişilerdeki psikotik bozukluk
ile kannabis kullanmayan kişilerdeki psikotik bozukluk arasındaki
klinik farklılıkları inceleyen çalışmaların sayısının yetersiz olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmada kannabis kullanımının psikotik belirtiler
üzerine etkilerinin ve kannabis kullanan ve kullanmayan grup arasındaki
bilişsel işlevler açısından olası farkların incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: İlk atak psikotik bozukluk hastaları, kannabis kullananlar ve
kannabis kullanmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar kendi arasında
sosyodemografik faktörler, psikotik belirtiler, bilişsel işlevler ve çocukluk
çağı travmaları açısından karşılaştırıldı. Çalışmaya katılan tüm hastalar
psikotik belirtiler açısından tedavi öncesinde ve sonrasında olmak üzere
iki defa değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya kannabis kullanan 18, kullanmayan 20 kişi olacak
şekilde toplamda 38 ilk atak psikotik bozukluk hastası katıldı. Ailede
madde kullanım öyküsü ve yalnız yaşama, kannabis kullanan grupta
daha yüksek oranda saptandı. Negatif psikotik belirtiler kannabis
kullanmayan grupta daha yüksek oranda saptandı. Tedavi sonrasında
negatif psikotik belirtilerdeki değişim kannabis kullanmayan grupta daha
fazlaydı. Kannabis kullanımı ile Stroop test puanları arasında anlamlı ilişki
saptandı.
Sonuç: Çalışmamızdan edindiğimiz bulgular, psikotik bozukluğun
kannabis kullanımı olan ve olmayan gruplarda farklı özellikler
gösterebileceğine işaret etmektedir. Bu iki klinik durum arasında
fenomenolojik farklılıklar olabileceği ve önleyici çalışmaların, farklı tedavi
planlamalarının, hastaların iyilik halinin sağlanması ve sürdürülmesi
açısından önemli olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, bilişsel işlev, kannabis, madde, psikoz