Teletıp ile Hasta Takip Eden Bir Üniversite Hastanesinde Pandeminin MS Hastaları Üzerindeki Psikososyal Etkileri, Kesitsel Çalışması

Bedriye KARAMAN , Rasim TUNÇEL , Özgül EKMEKCİ , Timur KÖSE , Nur YÜCEYAR
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• MS hastalarında pandeminin psikososyal etkileri
tanımlanmıştır.
• Çalışmaya toplam 315 MS hastası katılmıştır.
• MS hastalarında beklenenden daha az COVID anksiyetesi
bulunmuştur.
• MS hastalarına sunulan teletıp uygulaması etkindir.


Türkçe Özet

Amaç: Multipl skleroz (MS) gibi dizabiliteye yol açabilen ve tedavisinde
bağışıklık sistemini etkileyen ilaçların kullanıldığı hastalığı olan kişilerde,
pandeminin psikososyal etkileri hekimler tarafından değerlendirilmelidir.
Pandemi sürecinde MS hastalarımızın çalışma ve tedaviye devam
durumlarını, pandemi kurallarına uyum ve koronavirüs hastalığı 2019
(COVID-19) ile ilgili algılarını değerlendirerek pandeminin psikososyal
etkilerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir anket çalışması olarak
tasarlanmıştır. Üç yüz on beş MS hastasının demografik verileri,
komorbiditeleri, engellilik dereceleri, Beck Depresyon Envanteri (BDE),
Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (CAS) ve pandemi kısıtlamalarına uyum
puanları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Pandeminin ilk döneminde hastaların yaklaşık üçte birinde
majör depresyon, yaklaşık %10’unda COVID anksiyetesi olduğu tespit
edildi. Pandemi sürecinde atak düşündüren semptomları olan hastalarda
hem COVID anksiyete hem de BDE skorları anlamlı olarak daha yüksekti
(p:0,0001 ve p:0,002). COVID teması olanlarda CAS daha yüksek bulundu
(p:0,045). Evli/birlikte yaşayan, ücretsiz izne ayrılan veya işini kaybeden ve
daha önceki MS ile ilişkili yakınmalarında kötüleşme olduğunu belirten
hastalarda BDE puanları anlamlı olarak daha yüksek saptandı (sırasıyla
p:0,034, p:0,006, p:0,0001).
Sonuç: Pandemi, MS hastalarının psikososyal durumunu olumsuz
etkilese de teletıp yoluyla etkilenebilecek grupların belirlenmesi ve
gerekli müdahalelerin yapılmasıyla bu etki azaltılabilir.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, koronavirüs anksiyetesi, multipl skleroz,
pandemi, teletıp