COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Guillain-Barré Sendromu Profili: 5 Yıllık Deneyim

Hülya ERTAŞOĞLU TOYDEMİR , Metin MERCAN , Vildan Ayşe YAYLA
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• GBS profili yıllara ve enfeksiyon etiyolojisine göre farklılık
gösterebilir.
• COVID-19 ilişkili GBS hastalarında sıklıkla fasiyal dipleji ile
birlikte AIDP görülür.
• COVID-19 ilişkili GBS hastalarının prognozu iyidir.
• COVID-19 ilişkili GBS hastaları GBS tedavilerine iyi yanıt verir.


Türkçe Özet

Amaç: Son beş yılda COVID-19 ilişkili Guillain-Barré sendromu (GBS) ve
COVID-19 ilişkisiz GBS hastalarının klinik ve elektrofizyolojik özelliklerini
değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Ekim 2016 ile Eylül 2021 tarihleri arasında GBS tanısı konan
hastaları retrospektif olarak inceledik. Hastalar, grip sezonu ve COVID-19
pandemisine göre beş gruba ayrıldı. Grup 1–4, COVID-19 ilişkisiz
gruplar olarak tanımlanırken Grup 5, COVID-19 ilişkili GBS grubunu
oluşturdu. Altıncı ayda Hughes fonksiyonel derecelendirme ölçeği skoru
(HFGSS) kaydedildi. Gruplar arasında klinik ve elektrofizyolojik bulgular
karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 59 GBS hastası dâhil edildi. COVID-19 ilişkili GBS
hastalarında, COVID-19 ilişkisiz GBS hastalardan daha fazla fasiyal
dipleji mevcuttu. Fasiyal dipleji dışında, COVID-19 ilişkili GBS hastaları,
mekanik ventilasyon ihtiyacı, ambulasyon kaybı, GBS tipi, tedaviye
yanıt ve sonlanım açısından COVID-19 ilişkisiz GBS hastalarından farklı
değildi. COVID-19 ilişkili GBS hastalarının %67’sinde HFGSS ≤2 idi. Akut
enflamatuvar demiyelinizan polinöropati (AIDP), COVID-19 ilişkili GBS
hastalarında en sık görülen alt tipti. Ambulasyon kaybı, 2018–2019 grip
sezonunda diğer grip sezonlarına göre fazla gözlendi. Hasta sayısı, en
fazla 2017–2018 grip sezonunda görülmüştü (%39).
Sonuç: Guillain-Barré sendromunun klinik ve elektrofizyolojik özellikleri
yıla, enfeksiyöz etiyolojiye ve mevsimsel viral enfeksiyonların şiddetine
göre farklılık gösterebilir. COVID-19 ilişkili GBS hastalarında en sık fasiyal
dipleji ile birlikte AIDP görülmekteydi. COVID-19 ilişkili GBS hastalarının
prognozu iyi idi. Hastalar intravenöz immünglobulin ve plazma değişimi
ile tedaviye iyi yanıt verdi.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, elektrofizyoloji, Guillain-Barré sendromu