Opioid Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda, Yoksunluk Sırasında ve Sonrasındaki EKG Değişiklikleri

Başak ÜNÜBOL , Filiz İZCİ , Servet İZCİ
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Opioid yoksunluğu sırasında QT, QTc, Tpe ve Tpe/QTc
değerleri daha yüksektir.
• Opioid yoksunluğundaki bireyler kardiyak aritmi
açısından risk altındadır.
• Detoksifikasyon sürecindeki hastalar kardiyak güvenlik
için yakından izlenmelidir.


Türkçe Özet

Amaç: Opioid yoksunluğu, opioid kullanım bozukluğunun en kritik
komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmada opioid yoksunluğunda
ventriküler repolarizasyonun belirteçleri olan elektrokardiyografi (EKG)
değişikliklerini hesaplayarak olası ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm
riskini incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Opioid yoksunluğu tanısı almış, dahil edilme ve dışlanma
kriterlerini karşılayan toplam 90 hasta çalışmaya dahil edildi. Klinik
Opiyat Yoksunluk Ölçeği (COWS) skoru beşin üzerinde ve Framingham
kalp risk skoru %10’un altında olan hastaların 12 derivasyonlu EKG’de QT,
QTc, TPe/QT ve TPE/QTc oranları ölçüldü.
Bulgular: Hastaların kalp atım hızı, QT, QTc ve TPE/QT değerleri arasında
yoksunluk sırasında (ilk) ve yoksunluk sonrasında (ikinci/kontrol)
anlamlı fark bulundu (p<0,05). QT-Yoksunluk Değerinin Ortalaması
(380,69±22,46), QT-kontrol Değerinin Ortalamasından (372,82±19,998);
QTc yoksunluk Değerinin Ortalaması (435,41±16,22), QTc Kontrol
Değerinin Ortalamasından (418,03±17,79); Ortalama Tpe yoksunluk
Değeri, (81,62±6,009), Ortalama Tpe Kontrol Değerinden (79,93±5,524)
ve Tpe/QT yoksunluk Değerinin Ortalaması (0,221±0,005), Tpe/QT
Kontrol Değerinin Ortalamasından (0,213±0,004) anlamlı derecede farklı
ve yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızın bulguları ani kardiyak ölüm ve ventriküler
aritmi riskini gösteren elektrokardiyografik QT, QTc, Tpe ve Tpe/QTc
değerlerinin opioid yoksunluğu sırasında anlamlı olarak yüksek olduğunu
göstermektedir. Opioid yoksunluğu sırasında bağımlılık tedavisinin
düzenlenmesine ek olarak, bireylerin kardiyak açıdan risk altında
olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve yoksunluk döneminde hasta
kardiyak aritmi açısından izlenmelidir.
Anahtar Sözcükler: Aritmi, EKG, opioid, yoksunluk