Amyotrofik Lateral Sklerozda Devam Eden Denervasyon ve Reinnervasyonun Tek Lif Elektromiyografi Yöntemi ile Konsantrik İğne Elektrodu Kullanılarak İncelenmesi

Pınar BEKDİK , Mehmet Barış BASLO
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Amyotrofik lateral sklerozda (ALS) erken teşhis önemlidir.
• Tek lif EMG’de yüksek jitter ALS’nin ayırıcı tanısında
kullanılabilir
• Pik sayısının artması ALS’nin erken teşhisi için değerli
olabilir.


Türkçe Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığının
tanısında konsantrik iğne (Kİ) elektrot ile jitter ölçümü yapılarak
nöromusküler bileşke iletim aksamasını ekstremite dışı bir kasta
göstermek ve süregelen reinnervasyon belirteci olarak pik sayısı ile
değerlendirmenin kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışmaya ALS tanısı konan 12 gönüllü hasta dâhil edildi.
Sağ ekstansör dijitorum komünis (EDC) ve sol frontalis kaslarının istemli
kasısı sırasında bir Kİ elektrodu kullanılarak tek lif elektromiyografi
(TLEMG) yapıldı.
Bulgular: Sağ ekstansör dijitorum komünis kasından yapılan TLEMG’de
hepsinde ortalama jitter değeri yüksekti. Ekstansör dijitorum komünis
kaslarında hesaplanan ortalama jitter 57,76±24,17 μs μs’dir. Frontal
kaslarda ortalama jitter değeri 28,91±10,21 μs. μs idi. Tüm hastalarda
Kİ elektrot “pik sayısı” EDC kasında 4’ün üzerinde ve frontal kasın
%91,67’sinde 4’ün üzerindeydi.
Sonuç: Tek lif elektromiyografi incelemesinde yüksek jitter saptanması,
pik sayısı değerlerinin artması durumunda incelenen kasın denervasyonreinnervasyon
sürecine girdiğini gösterir. Ekstremite kaslarında böyle bir
tespit yapıldığında ALS tanısı için önem kazanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Amyotrofik lateral skleroz, konsantrik iğne elektrot,
nöromusküler jitter, pik sayısı, tek lif elektromiyografi