Benlik Saygısının Beyin Yapısı Üzerine Etkisi: Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Bir Voksel Tabanlı Morfometri Araştırması

Mehmet C. ERATA , Seda EROĞLU , Burcu ÖZKUL , Özgül USLU , Yiğit ERDOĞAN , Ömer KİTİŞ , Ali Saffet GÖNÜL
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Özgüven ile tüm beyin gri madde hacimleri arasındaki
ilişki VBM ile incelendi.
• Özgüven TPJ/IPL, PCC/Pcu, rostral ve dorsal ACC ile ilişkili
bulundu.
• Bulgularımız DMN’nin PCC/Pcu, ACC ve rTPJ bölgeleri ile
örtüşmektedir.


Türkçe Özet

Amaç: Düşük benlik saygısı psikiyatrik hastalıklar için bilinen bir risk
faktörüdür. Geçmişte yapılan nörogörüntüleme çalışmaları, default
mod ağı (DMN) ve benlik saygısı arasında işlevsel bir ilişki olduğunu
göstermektedir ancak benlik saygısı ile DMN’yi oluşturan beyin bölgeleri
arasında yapısal olarak bir ilişki olup olmadığı henüz kesin olarak
gösterilememiştir. Bu çalışma, DMN ile ilişkili beyin yapıları ile benlik
saygısı arasındaki yapısal ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Çalışmada 75 sağlıklı katılımcının 3T yapısal manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) verisi elde edildi ve voksel bazlı morfometri (VBM) ile
kişilerin Rosenberg Benlik Saygısı puanları ilişkili beyin bölgeleri saptandı.
Bulgular: Çalışmanın sonucunda, sağ temporoparietal bileşke/alt parietal
lobül (BA 39), precuneus/dorsal singulat korteksin orta hat bölgeleri (BA
31), rostral ve dorsal anterior singulat kortekste (BA 32) benlik saygısı
skoru ile bölgesel gri madde hacim arasında pozitif bir ilişki saptandı.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları DMN ile benlik saygısı arasında bir ilişki
olduğunu gösteren önceki yapısal MRG çalışmalarını desteklemektedir.
Gelecekte, yapısal ve fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarının
birbirlerini tamamlamasına ve özgüven-DMN ilişkisini gösteren
çalışmaların artmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, default mod ağı (DMN), DSM-5,
temporoparietal bileşke (TPJ), voksel tabanlı morfometri (VBM), yapısal
MRI