Sağlıklı Kişiler ve Esansiyel Tremoru Olan Hastalarda Duygusal Yüz İfadeleri Resimlerinin (POFA) Türk Toplumunda Geçerliliği ve Güvenilirliği

Kamile TOMBUL , Bedia SAMANCI , Zeynep TÜFEKÇİOĞLU , Başar BİLGİÇ , Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE , Şükriye AKÇA KALEM , Öget ÖKTEM TANÖR , Haşmet HANAĞASI
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• POFA testi duygu tanıma için yararlıdır.
• Türkçe POFA Testi Kısa Formu geçerli ve güvenilir bir
değerlendirme aracıdır.
• Türkçe POFA Test Kısa Formu, sağlıklı bireyler ve ET
hastalarının ayrımında faydalıdır.


Türkçe Özet

Amaç: Bu çalışma, Duygusal Yüz İfadeleri Resimleri-POFA testinin Türk
toplumu için geçerlik ve güvenirliğini yapmak ve ülkemizde halen yetersiz
olan testlerin sayısının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, randomize kontrollü bu çalışma, Etap 1 (Pilot
Çalışma ve Geçerlilik Çalışmaları) ve Etap 2 (Güvenilirlik Çalışması)
olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür. Katılımcı sayısı, POFA testinin
geliştirildiği orijinal çalışmaya göre planlanmıştır. EYES Testi (Gözlerden
Zihni Okuma Testi) karşılaştırma için kullanılmıştır. Pilot çalışmada,
“POFA Testi Kısa Formu” adı altında güvenirlik ve geçerlik çalışmasında
kullanılacak yeni POFA resim seti olarak, POFA testindeki 110 fotoğraftan
en yaygın olarak tanımlanan 47 duygu seçilmiştir. Çalışmanın ilk
aşamasına 82 sağlıklı gönüllü ve 18 esansiyel tremor (ET) hastası olmak
üzere toplam 100 katılımcı, test-tekrar test güvenilirlik analizi için
çalışmanın ikinci aşamasına 22 sağlıklı gönüllüden oluşan başka bir
kohort alınmıştır.
Bulgular: Ölçüt bağımlı geçerlilik açısından sağlıklı gönüllü grubunda
POFA Testi Kısa Formu toplam puanları ile EYES Testi puanları arasında
anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0,44, p<0,01). EYES Toplam,
POFA Toplam, POFA Üzüntü, POFA Kızgınlık ve POFA Nötr puanları
açısından sağlıklı gönüllüler ve ET grupları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar vardı. Kırk yedi maddelik POFA Testi Kısa Form toplam
puanının klinik kullanıma uygunluğunu gösteren düzeyde çarpıklık ve
basıklık gösterdiği görülmüştür.
Sonuç: POFA Testi Kısa Formu’nun Türk toplumunda duygu tanıma ile
ilgili çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir değerlendirme
aracı olduğu ve sağlıklı bireyler ile ET hastalarını ayırt etmede faydalı
olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Esansiyel tremor, geçerlilik, güvenilirlik, POFA