Yeni Başlangıçlı Diyabetes Mellitusta İlk Elektrofizyolojik Anormallik: Otonom Testler

Zülfikar MEMİŞ , Nihat ÇEVİK , Hürtan ACAR , Sefer GÜNAYDIN , Özlem ÇOKAR
2022 Eylül - 59 (3)

Öne Çıkan Noktalar

• Tip II DM hastalarında küçük lif nöropatisi en erken
bulgulardandır.
• R-R interval değişkenliği ince lif nöropatisi tanısı için
kullanılabilir.
• Tip II DM hastalarında subklinik nöropati varlığı
araştırılmalıdır.

Türkçe Özet

Amaç: Diyabetik nöropatinin elektrofizyolojik tanısında konvansiyonel
sinir iletim çalışmaları (NCS) kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı
diyabetik küçük lif nöropatisini yeni tanı almış tip 2 diabetes mellitus
(DM) hasta grubunda otonomik testler kullanarak araştırmaktı.
Yöntem: Çalışmamız son üç ay içinde yeni tanı almış tip 2 DM 49 hasta
(24 kadın, 25 erkek) ve 25 gönüllü kontrol grubu üzerinde gerçekleştirildi.
Konvansiyonel NCS’ye ek olarak sempatik deri yanıtı (SSR) ve RR interval
değişkenliği (RRIV) testleri yapıldı.
Bulgular: Hasta grubunun ortalama üst ekstremite SSR latansı kontrol
grubuna göre daha uzun süreliyken, hasta grubunun ortalama alt
ekstremite SSR amplitüdü kontrol grubuna göre daha düşüktü (sırasıyla
p=0,002, p<0,001; sırasıyla). Hasta grubunun ortalama istirahat (R) ve derin
inspirasyon (D) RRIV değerleri kontrol grubuna göre daha düşüktü (sırasıyla
p=0,037, p<0,001). Hasta grubunda ortalama R-RRIV ve D-RRIV değerleri
ile alt ekstremite SSR amplitüdü ile pozitif korelasyon saptandı (r=0,006,
r=0,011; sırasıyla). Hasta grubunda (D-R)/R ortalama R-RRIV ve D-RRIV
değişim oranı kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p=0,002).
Sonuç: Çalışmamızda standart elektrofizyolojik çalışma ile diyabetik
polinöropati saptanmayan yeni tanı almış tip 2 DM hastalarında
otonomik fonksiyon testlerinin bozulduğunu gösterdik. Bu bulgular
hastalığın erken evresinde standart elektrofizyolojik testlerin yeterli
olmadığını düşündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Nöropati, diyabetes mellitus, otonom sinir sistemi,
sempatik deri yanıtı, RR interval değişkenliği