Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Anne-Bebek Bağlanması

Furkan Bahadır ALPTEKİN , Buket Belkız GÜNGÖR , Nalan ÖZTÜRK , Nazan AYDIN
2022 Eylül - 59 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Psikiyatrik bozuklukların anne-bebek bağlanmasına
etkilerine dair geniş bilgiler vardır.
• Bipolar bozukluğun (BB) anne-bebek bağlanması ile
ilişkisine dair çalışmalar sınırlıdır.
• Sağlıklı ve BB tanılı annelerin bebeklerine bağlanmaları
arasında fark yoktu.
• Bu sonuçlar, BB açısından remisyon dönemindeki
kadınların anne olmaları için cesaret vericidir.


Türkçe Özet

Amaç: Bağlanmanın niteliği, bebeğin ileriki hayatında gelişebilecek
psikopatolojileri etkileyebilir. Çalışmamızın amacı, remisyon
dönemindeki bipolar bozukluk tanılı anneler ile sağlıklı anneler
arasındaki bağlanma örüntülerindeki farklılıkları incelemektir.
Yöntem: Doğum sonrası ilk bir yıldaki bipolar bozukluk tanılı
remisyondaki 51 anne ile 53 sağlıklı anneyi çalışmaya dahil ettik. Bütün
katılımcılara DSM-IV Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme
(SCID-IV) uygulandı. Hasta grubundaki manik ve depresif semptomları
değerlendirmek için Young Mani Derecelendirme Ölçeği ve Hamilton
Depresyon Derecelendirme Ölçeği verildi. Her iki grupta da anne-bebek
bağlanması Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ) ile değerlendirildi.
Bulgular: Bipolar bozukluk tanılı grup ile kontrol grubu arasında DSBÖ
puanları açısından anlamlı bir fark yoktu. Hasta grubunda, DSBÖ puanları
ile yaş arasında negatif yönlü korelasyon saptandı.
Sonuç: Bipolar bozukluğu olan anneler remisyon döneminde,
bebekleriyle sağlıklı bağlanma modelleri geliştirebilirler.
Anahtar Sözcükler: Anne-bebek bağlanması, bağlanma, bipolar
bozukluk, remisyon