Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygusal Uyaranlara Verilen Elektrodermal Aktivite Varlığında Bozulmuş Duygulanım Algısı: Kontrollü Çalışma

Mesut SARİ , Yusuf ÖZTÜRK , Güler GÖL ÖZCAN , Büşra BALTA , Ali Evren TUFAN
2022 Eylül - 59 (3)

Öne Çıkan Noktalar

• Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) sosyal ve duygusal
ipuçlarını tanıma ve yorumlamada zorluğa sebep olabilir.
• ÖÖB bilişsel empati yeteneklerinde bozulmaya ve bu da
akran sorunlarına yol açabilir.
• ÖÖB çocukların duygusal uyaranlara verilen
elektrodermal aktivite cevabında değişime neden
olmayabilir.

Türkçe Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) olan
çocukları ve eşleştirilmiş kontrolleri sözel olmayan iletişim becerileri,
duyguları anlama, elektrodermal aktivite (EDA) değişiklikleri ve duygusal
uyaranlarla ölçülen tepki gecikmeleri açısından karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışma tek merkezli, kesitsel, kontrollü bir çalışma olarak
tasarlanmıştır. Her iki grup için KA-SI Empatik Eğilim Ölçeği-Çocuk Formu,
Sözel Olmayan İpuçlarını Algılama Becerileri Testi (SOİAB) kullanıldı.
SOİAB testi 4 farklı oturumda (resim, video, ses ve metin uyaranları için)
uygulandı ve her oturumda baskın olmayan elden EDA ölçüldü. Testlerde
uyaranlar 15 saniye aralıklarla verildi ve uyaran sonrası 3-8 saniye içinde
meydana gelen faz değişiklikleri literatüre uygun olarak uyarana ilişkin
deri iletkenlik yanıtı olarak kabul edildi. SOİAB testi sırasındaki yanıtlar ve
yanıt gecikmesi klinisyen tarafından kaydedildi.
Bulgular: ÖÖB’li 31 çocuk ve 31 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi.
ÖÖB ve kontrollerin ortalama yaşları sırasıyla 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 1
aydı. ÖÖB grubunda SOİAB’nin tüm alt testlerinde doğru yanıt sayısı
kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0,05).
SOİAB alt testleri yanıt gecikmeleri karşılaştırıldığında, ÖÖB grubunda
kontrollere göre anlamlı artış saptandı (p<0,05). Gruplar, SOİAB’de yanıt
sırasında ölçülen EDA değişikliklerinde anlamlı bir farklılık göstermedi.
Sonuç: Sonuçlarımız, ÖÖB’li çocuklarda duyguları tanıma ve bunun
otonomik ilişkileri ile ilgili literatüre katkıda bulunmaktadır. Bununla
birlikte, otonom sinir sistemi reaktivitesi için tek bir modaliteye bağımlılık
ve sınırlı örneklem büyüklüğü sonuçlarımızı etkileyebilir ve birden fazla
otonom reaktivite alanı kullanan daha büyük örneklerle daha ileri
çalışmalara ihtiyaç duyulabilir.
Anahtar Sözcükler: Duygu tanıma, elektrodermal aktivite, Özgül
Öğrenme Bozukluğu