MacArthur Tedaviye Karar Verme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Aracının Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Şizofreni Hastalarında Yeterliliğin Bağıntıları

Özlem ERDEN AKİ , Sertaç AK , Emre MUTLU, Ahmet Alp KARAKAŞLI , Şeref Can GÜREL
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.27553


 

Türkçe Özet


Amaç: Bilgilendirilmiş onam sağlık hizmetlerinin sağlanmasında klinik
uygulamanın vazgeçilmez bir koşuludur. Bu araştırmanın ana amacı
MacArthur Tedaviye Karar Verme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Aracının (MacTYD) Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe formunun şizofreni
tanısı olan hastalar ve sağlıklı bireylerde geçerlik ve güvenirliğinin
değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, şizofreni tanısı konulmuş 30 yatan hasta
ve 25 sağlıklı birey MacTYD, Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu
(HEDEF), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Beck Depresyon
Envanteri (BDE), Mini Mental Durum Testi (MMDT), Wechsler Yetişkinler
için Zeka Ölçeği (WAIS) – Benzerlikler alt ölçeği ve İçgörünün Üç
Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ) ile değerlendirilmişlerdir.
MacTYD’nin psikometrik özellikleri sınıf içi korelasyon katsayıları ve
Cronbach alfa değerleri ile incelenmiştir.
Bulgular: MacTYD aracının dört alt ölçeğine ait sınıf içi korelasyon
katsayıları 0,83 ile 0,99 arasında bulunmuştur. MacTYD için Cronbach
alfa değeri 0,89 olarak saptanmıştır. Psikopatoloji şiddeti ve içgörü
bileşenlerinin, MacTYD alt-ölçekleri ile negatif yönde ilişkili olduğu
bulunmuştur. WAIS-Benzerlikler alt ölçeğinin MacTYD’nin anlama ve
değerlendirme alt-ölçekleri ile pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır.
Sonuç: MacTYD ölçme aracının Türkçe formu geçerli ve güvenilir
bir araçtır. Psikopatoloji şiddeti, içgörü ve yürütücü işlevler şizofreni
hastalarında karar verme kapasitesi ile anlamlı derecede ilişkili
bulunmuştur.