Erken Dönem Parkinson Hastalarında Pilates ve Elastik Bantlama Uygulamalarının Denge ve Postüral Kontrol Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma

Evrim GÖZ , Berril DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU , Raif ÇAKMUR , Birgül BALCI
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.24935


 

Türkçe Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı erken dönem Parkinson hastalarında pilates
ve elastik bantlama uygulamalarının denge ve postüral kontrol üzerine
etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bireyler randomize olarak pilates, elastik bantlama ve bekleme
listesi kontrol grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bireylere 6 hafta
boyunca haftada 2 kez 60 dakikalık pilates eğitimi verildi. Elastik Bantlama
Grubuna Pilates eğitimine ek olarak haftada 2 kez sırt bölgesine postüral
düzeltme amacıyla elastik bant uygulandı. Bireylere eğitim öncesi ve
sonrası denge ve postüral kontrol değerlendirmesi yapıldı. Berg Denge
Ölçeği ve Gövde Bozukluk Ölçeği ile klinik denge değerlendirmesi;
NeuroCom Balance Master denge ve performans test cihazı ile Kararlılık
Sınırları, Otur Kalk, Normal ve Tandem Yürüme Testleri yapıldı.
Bulgular: Pilates grubunda 6 erkek, elastik bantlama grubunda 2 kadın,
6 erkek ve Bekleme Listesi kontrol grubunda 3 kadın, 3 erkek olmak
üzere toplam 20 bireyin verileri analiz edildi. Pilates ve elastik bantlama
gruplarında Kararlılık sınırları testi reaksiyon süresinin 6 hafta sonra anlamlı
olarak azaldığı, Normal yürüme testinde yürüme hızının ise anlamlı
olarak arttığı görüldü. Topuk parmak ucu yürüyüş sonu salınımının elastik
bantlama grubunda anlamlı olarak azaldığı tespit edildi. Elastik bantlama
grubunda, Otur Kalk testinin vücut ağırlığı yükselme indeksinde 6 hafta
sonra anlamlı artış görüldü (Wilcoxon Testi, p<0,05).
Sonuç: Pilatesin Parkinson hastaları için uygulanabilir bir rehabilitasyon
stratejisi olduğu, bu hastalarda dinamik denge ve dinamik postüral
kontrolü iyileştirici etkisi olduğunu önermekteyiz. Elastik bantlamanın
da düzgün postürü desteklemek amacıyla uygulanabilir bir yöntem
olduğunu önermekteyiz.