Migren Hastalarında Baş Ağrısı Etki Testinin (HIT-6) Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği

Pınar YALINAY DİKMEN , Mumine BOZDAĞ , Mumin GÜNEŞ , Seda KOŞAK , Bahar TAŞDELEN , Derya ULUDUZ , Aynur OZGE
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.24956


 

Türkçe Özet


Amaç: Baş Ağrısı Etki Testi (HIT-6), baş ağrısının yaşam kalitesi üzerindeki
etkisini değerlendirmek için tasarlanmış bir kişisel raporlama anketidir.
Bu çalışmanın amacı migren hastalarında HIT-6 anketinin Türkçe
versiyonunun güvenilirliğinin ve geçerliliğinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Dört hafta arayla iki ardışık görüşmede yürütülen bu çok
merkezli, prospektif, tanımlayıcı çalışmaya toplam 114 migrenli hasta
dâhil edildi. Türkçeye çevrilen HIT-6’nın anlaşılırlık, hasta-hekim
güvenilirliği, iç tutarlılık, test-test tekrarı güvenilirliği ve geçerliliği analiz
edildi.
Bulgular: Hastalar HIT-6 maddelerinin hem 1. görüşme (%88,6 ila %95,7
arasında) hem de 2. görüşmede (%93,0 ile %98,2 arasında) “iyi anlaşılmış”
olduğunu belirtti.
Birinci görüşmede hastanın kendi başına ve hekim ile birlikte doldurduğu
HIT-6 skorları arasında oldukça yüksek pozitif korelasyon saptandı
(R=0,876, p<0,001). Tüm hastalarda iç tutarlılığı değerlendirmek için
kullanılan Cronbach α değerleri 1. ve 2. görüşme HIT-6 skorları için
sırasıyla 0,753 (kabul edilebilir) ve 0,864 (mükemmel) idi.
Hastaların HIT-6 skorları birinci ve ikinci görüşmede sırası ile 64,13
(6,20) ve 62,70 (7,04), p=0,07) orta derecede test-test tekrarı güvenilirliği
gösterdi (R=0,437, p=0,0004).
HIT-6 skoru 1. ve 2. görüşmede baş ağrısı şiddeti - Likert skalası (sırasıyla
R=0,451 ve 0,478, p<0,001), VAS skorları (R=0,365 ve 0,531, p<0,001) ve
ikinci görüşmedeki aylık baş ağrısı gün sayısı (R=0,215, p=0,022) ile pozitif
olarak ilişkili idi.
Sonuç: Bu sonuçlar, Türkçe çevirinin iç tutarlılık açısından HIT-6‘nın
İngilizce versiyonuna eşdeğer olduğunu gösterirken, HIT-6 aynı zamanda
orta düzeyde test-test tekrarı ile güvenilirliğe ve baş ağrısı şiddeti, VAS ve
aylık baş ağrısı günleriyle olan ilişkisi ile geçerliliğe sahiptir.