Otizm Spektrumu Belirtileri ve Sosyal Cevaplılık: Anoreksiya Nervoza Tanısı Olan Ergenlerde Otizm Spektrumu Belirtilerinin Eşlik Eden Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkisi

Bilge Merve KALAYCI , Kevser NALBANT , Devrim AKDEMİR
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.27175


 

Türkçe Özet


Amaç: Anoreksiya nervoza (AN) hastalarının sosyal cevaplılık ve değişmezlik,
yeme ve kilo konusunda kısıtlı uğraşı alanları gibi sosyal zorluklar yaşadıkları
bilinmekle birlikte; bu özelliklerin eşlik eden otizm spektrum bozukluğuna
(OSB) ya da hastalığın akut dönemine ait bir özellik olup olmadığı net olarak
bilinmemektedir. Bu çalışmada AN olan ergenlerde otistik özelliklerin ve
sosyal cevaplılığın araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma grubu 12-18 yaş arası 39 kız AN hastası dahil edildi.
Kontrol grubu ise herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmayan 34 kız
ergenden oluşmaktaydı. Psikiyatrik bozuklukları tespit etmek amacıyla
tüm katılımcılara K-SADS-PL uygulandı. Otistik özellikler ve sosyal
cevaplılık Sosyal cevaplılık Ölçeği (SCÖ) kullanılarak değerlendirildi.
Çalışmaya katılan tüm ergenlere Yeme Tutumu Testi, Beck Depresyon
Ölçeği, Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği, Maudsley Obsesif
Kompulsif Soru Listesi uygulandı.
Bulgular: Çalışmanın sonuçları AN olan ergenlerin depresyon, anksiyete
ve otizm benzeri semptom kümelerinde daha yüksek semptomlara sahip
olduğunu; ve daha düşük sosyal cevaplılık sergilediklerini göstermiştir.
Psikiyatrik komorbiditeler ise bu semptomlar ile ilişkili bulunmamıştır.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları AN hastalarında sosyal cevaplılıkta azalma
olduğunu, bu azalmanın psikiyatrik komorbiditelerden bağımsız olarak
AN ile ilişkili olduğunu göstermektedir. AN ve OSB’nin farklı bozukluklar
olduğu bilinmesine rağmen, ikisi arasında bir çok ortak özellik
görülmektedir. Bu sonuçlar AN ve OSB arasında ortak bir patogenez
olabileceğini düşündürmektedir.