Yeni Tanılı Meme Tümörlü Hastalarda Kanser İlişkili Retinopati

Ceyhun SAYMAN , Hülya TİRELİ , Günay Meryem GÜRLEYİK
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.25097


 

Türkçe Özet


Amaç: Paraneoplastik nörolojik sendromlar (PNS) nadir görülen
nörolojik durumlardır ve çoğunlukla otoimmün mekanizmalar tarafından
tetiklenirler. Kansere bağlı retinopatiler oldukça nadirdir ve kadınlarda
meme tümörü ile yaygın olarak ilişkilidir. Kansere bağlı retinopatilerin
çok nadir oluşu patofizyolojisi hakkındaki bilgilerimizi sınırlamaktadır.
Bu çalışmada meme kanserinde histopatolojik bulgular ile onkonöral
antikorlar arasındaki ilişkiyi sorguladık.
Yöntem: Onkoloji polikliniğinde yeni teşhis edilen meme kanserli 32
hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların görsel yakınmaları olmayıp
yalnızca ikisinde duyusal yakınmaları bulunmaktaydı. . Katılımcıların 5
cc’lik iki venöz kan örneği onkonöral antikorların taranması için ASDETAE
(İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Merkezi)’nde incelendi.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen hastaların; biri (%3,1) grade 1, 14’ü
(%43,8) grade 2, 17’si (%53,1) grade 3 invaziv meme kanseriydi. Beş
hastada (%15,6) perinöral invazyon saptandı. Progesteron reseptör
pozitifliği 26 (%81,2) hastada, östrojen reseptör pozitifliği 27 (%84,4)
hastada bulundu. Yedi hastada (%21,9) CERBB2, 25 (%78,1) hastada Ki
67 için pozitif saptandı. Toplam 12 hastada (%37,5) onkonöral antikor
pozitifliği vardı. Antikor pozitifliği, yüksek gradeli hastalarda anlamlı
bulundu (p=0,008).
Sonuç: Meme kanserli hastalarda tümör grade ile onkonöral antikor
pozitifliği arasında bir ilişki olabilir. Yeni biyokimyasal belirteçlerin
saptanması sayesinde altta yatan kanserin erken tanı ve tedavisine
önemli katkı sağlanabilir.