Nöroloji Polikliniklerinde Nöropatik Ağrı Sıklığı: Çok Merkezli Bir Çalışma

Can Ebru BEKİRCAN-KURT, Berin İNAN, Onur BULUT, İhsan ŞENGÜN, Necdet KARLI , Nalan GÜNEŞ , Burcu Gökçe ÇOKAL , Selda KESKİN GÜLER , Tahir Kurtuluş YOLDAŞ , Duygu GÜNER ÖZCANYÜZ , Filiz KOÇ , Zeynep ÜNLÜTÜRK , Çağdaş ERDOĞAN7 , Burhanettin ULUDAĞ , Cavit B
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.27549


 

Türkçe Özet


Amaç: Nöropatik ağrı sık görülmesine rağmen, hastaların takibinde
yanlış tanı ve irrasyonel tedavi sıklıkla gözlenmektedir. Bu çalışmanın
amacı, nöroloji polikliniklerine başvuran hastalarda nöropatik ağrı
sıklığını geçerli ve güvenilir skalalarla saptayıp hastaların tedavilerini
gözden geçirmektir.
Yöntem: Çalışma, üç ay boyunca 11 üçüncü basamak sağlık kuruluşunda
yapılmıştır. Tüm hastalar nöropatik ağrı semptomları açısından
sorgulanmıştır. Nöropatik ağrı yakınması olan ve/veya nöropatik ağrı
nedeniyle takipte olan hastalara painDETECT ve “Douleur neuropathic
en 4 questions (DN4)” anketleri uygulanmıştır. DN4 skoru 3’ten ve/
veya painDETECT skoru 13’ten yüksek olan hastalarla, çalışma sırasında
nöropatik ağrı tedavisi alan hastalar nöropatik ağrılı hasta olarak
değerlendirilmiştir. Buna göre nöropatik ağrı sıklığı hesaplanmış ve
nöropatik ağrılı hastaların tedavileri incelenmiştir.
Bulgular: Kohortumuzda nöropatik ağrı sıklığı %2,7’ydi (%95 CI: 1,5-4,9).
En sık nöropatik ağrı nedeni diabetik nöropatiydi. Hastaların ortalama
ağrı şiddeti painDETECT anketine göre 5,7±2,4 olup tedavi alanlarda daha
düşüktü. Hastaların %72,8’i farmakolojik tedavi altında olup, en sık tercih
edilen tedavi pregabalindi. Fakat gabapentinoid tedavisi alan hastaların
%70’i yetersiz doz kullanmaktaydı. Buna ek olarak, hastaların %4,6’sı
nöropatik ağrı tedavi kılavuzlarında yer almayan ilaç tedavileri altındaydı.
Tartışma: Çok merkezli bu çalışmada, nöropatik ağrı sıklığı literatüre
göre düşük saptandı. Nöropatik ağrının orta şiddetli olduğu gözlendi.
Nöropatik ağrı tedavisindeki çok sayıda kılavuza rağmen, hastaların
çoğunun ya yetersiz dozlarla ya da irrasyonel ilaçlarla tedavi edilmeye
çalışıldığı gözlendi.