Klinik Psikoz Spektrumu Boyunca Semptomatik Remisyon: Tarihsel ve Kavramsal Bir Gözden Geçirme

Tolga BİNBAY , Ceylan ERGÜL , Jim van OS
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27701


 

Türkçe Özet


Amaç: Bu derlemede klinik psikozun tüm spektrumu dikkate alınarak
semptomatik remisyonun tarihsel ve kavramsal bir genel görünümü
sunulacaktır.
Yöntem: Dil ve yıl sınırlaması gözetilmeksizin psikozda remisyonla ilgili
tüm makaleler kapsanmıştır. Konuyla ilgili makaleler için PubMed’de
bir tarama anahtarı kullanılmıştır. Konu dışındaki makaleleri saptamak
için tüm özetler gözden geçirilmiştir. Geriye kalan makalelerden ise
analizler için veri elde edilmiştir. Analizdeki değişkenler yayımlanma
yılını, dilini, araştırmanın yapıldığı ülkeyi, makalenin tipini, araştırmanın
ana konusunu ve ana araştırma hastalığını ve remisyon kriterlerine atıf
yapılıp yapılmadığını içermiştir.
Bulgular: Veri analizi en eskisi 1950’de yayımlanan 439 makaleye
dayanmıştır. 2005’te yayımlanan Şizofrenide Remisyon Çalışma Grubu
kriterleri bu alanda köklü bir etkide bulunmuştur. Bu kriterlerin kullanıma
girmesi yayımlanan araştırma sayısını, remisyon araştırmalarının
coğrafyasını ve makalelerin uzamını açık biçimde değiştirmiştir. 2005
sonrasında yayımlanan araştırma sayısı hızlıca artmış ve makalelerin
temel dili İngilizce haline gelmiştir. Önerilen kriterler işlevsel remisyon
oranını pek değiştirmemiştir. Son on yıl içindeki araştırmalar akut ve
geçici psikotik bozukluklar ile süreğen durumlar dâhil olmak üzere diğer
psikotik bozukluklarda remisyonla ilgili çok az bilgi sağlamıştır. Ayrıca
son on yıl içinde remisyona dair kavramsal bir ortak görüş şekillenmiş
olsa da çalışmalardaki heterojenlik azalmaktan oldukça uzaktır ve bu
durum psikozda remisyonu derli toplu ele almayı zorlaştırmaktadır.
Sonuç: Şizofrenide remisyonla ilgili çalışmalar 1950’lerde başlamış
olmakla birlikte 2005 yılında yayımlanan kriterler tüm alanı değiştirmiştir.
Ancak remisyon tartışmaları henüz şizofreni dışındaki psikotik tanılar için
geçerli değildir ve kısıtlıdır.