Migrenli Yaşlılarda Diyet Kısıtlamasının Etkinliği

Akçay Övünç ÖZÖN , Ömer KARADAŞ
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.24839


 

Türkçe Özet


Amaç: Migren tipi baş ağrısı her yaşta bireyin günlük yaşam aktivitelerini
kısıtlayan, sosyoekonomik yükü fazla olan bir ağrı tipidir. Patogenezi tam
olarak anlaşılmış değildir. Birçok migren tetikleyici faktör olup gıdalar
bunlardan biridir. Bu çalışmada yaşlı popülasyonda migren tetikleyici
gıdaların alımının kısıtlanarak, migren ataklarının önlenmesi üzerine
etkisinin olup olmadığı araştırıldı.
Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Baş ağrısı sınıflamasına göre aurasız
migren tanısı konulan 65 yaş üstü hastalar alındı. Migren atağının
belirli gıdaların alımıyla ilişkili olduğunu belirten 31 migren hastası
değerlendirildi. Belirlenen tetikleyici gıdalar hastaların diyetinden
çıkarıldı. Diyet uygulama öncesi ve diyet uygulama sonrası 2. ayda, bir
ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi ve Görsel Analog Skala (VAS) ile
ağrı şiddetleri, kullanılan analjezik ve triptan sayısı kaydedildi.
Bulgular: Çalışmada 8’i erkek 23’ü kadın olmak üzere toplam 31 hasta
değerlendirildi. Hastalara diyet uygulama sonrası ikinci ayda, bir ay
içerisindeki atak sıklığı, atak süresi, ağrı şiddeti, kullanılan analjezik ve
triptan sayıları diyet uygulama öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede daha düşük olarak saptandı. (p<0,05)
Sonuç: Çalışma sonuçları; migren tanılı yaşlılarda, migren ataklarını
tetikleyici gıdaların kısıtlanmasının migren ataklarının, kullanılan
analjezik ve triptan sayılarının azaltılmasında etkin ve güvenilir bir tedavi
yöntemi olabileceğini ortaya koymaktadır.