Multiple Sklerozda Nöropatik Ekstremite Ağrısının Değerlendirilmesi

Emre ATA , Tuğba ÖZSOY ÜNÜBOL , Serkan DEMİR
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.24802


 

Türkçe Özet


Amaç: Nöropatik ekstremite ağrısı Multiple sklerozda (MS) en sık görülen
semptomlardan biridir. Bu çalışmada MS alt tiplerinde görülen nöropatik
ağrının sıklığı ve şiddetini değerlendirip karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: MS tanısı ile başvuran hastalar ardışık olarak çalışmaya
dâhil edilmiştir. Klinik ve demografik verileri kayıt edilmiştir. Ağrıyı
değerlendirmek için Vizuel Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Nöropatik
ağrının değerlendirilmesi için hastalara LANSS ağrı skalası ile 4 soru
nöropatik ağrı anketi (DN4) uygulanmıştır. Genişletilmiş özürlülük
durumu ölçeği ile dizabilite değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 103 hasta dahil edilmiş olup bunların %82, 5’inde
relapsing-remitting (RR) tip MS mevcuttu. LANSS ve DN4’e göre
hastaların %47,6’sında nöropatik ağrı mevcuttu. Kadın hastaların ağrı
skorları anlamlı derecede yüksekti. MS alt tipleri arasında nöropatik ağrı
varlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sekonder progresif (SP)
MS alt tipinde hastaların EDSS skroları anlamlı derecede yüksekti. EDSS
skoru ile hastalık süresi arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu.
Sonuç: MS alt tipi fark etmeksizin MS’de nöropatik ağrı sıklıkla
görülmektedir. SP MS’li hastaların EDSS skorları ve hastalık süreleri daha
yüksektir ve bu iki parametre birbiri ile koreledir. MS tanısı alan tüm
hastalar nöropatik ağrı açısından değerlendirilmelidir.