Parkinson Hastalarında Kırılganlık: Dizabilite ve Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ile İlişkisi

Firuzan FIRAT ÖZER , Sibel AKIN , Murat GÜLTEKİN , Gözde ERTÜRK ZARARSIZ , Ayten EKİNCİ SOYLU
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.23444


 

Türkçe Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı, idiyopatik Parkinson hastalığı (PH) olan
hastalarda kırılganlık prevalansını belirlemek, hastalığın şiddeti ile
kırılganlık arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve zamanlı kalk ve yürü
(TUG) testinin idiyopatik PH’de kırılganlık tayini için uygunluğunu
değerlendirmektir.
Yöntem: Üçüncü basamak bir merkezde 60 yaş ve üzeri 66 hastadan
oluşan bir kesitsel çalışma gerçekleştirildi. Kırılganlık, Fried Frailty Index
(FFI) ile değerlendirildi. İdiyopatik PH’nin şiddeti Hoehn ve Yahr (H &
Y) ile tespit edildi. Mobilite TUG testi ile ölçüldü. Demografik özellikler
ve kapsamlı geriatrik değerlendirme yapıldı. Analizlerde tanımlayıcı
istatistikler ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. TUG testinin kırılganlık
üzerindeki tanımlayıcı etkisini belirlemek için alıcı işletim karakteristik
eğrileri (ROC) kullanıldı.
Bulgular: Kırılgan, kırılganlık-öncesi ve sağlam bireylerin sayısı sırasıyla
34 (%51,5), 24 (%36,4) ve 8 (%12,1) idi. Günlük yaşam aktivitelerindeki
(GYA) bağımlılık, kırılganlık ile ilişkili bulundu (Odds oranı (OR): 36,00,
Güven aralığı (CI): 8,43–153,80). Çok değişkenli lojistik regresyon analizi
sonuçlarına göre, depresyon (OR: 10,37, CI: 2,82–38,12) ve yüksek
levodopa dozları (OR: 6,28, CI: 1,77–22,24) kırılganlık için anlamlı risk
faktörleri idi. TUG test performansı kırılganlık ile yakın ilişkili bulundu
(Duyarlılık (0,806) ve özgüllük (0,826) (Eğri altındaki alan (AUC): 0,831).
Sonuç: Kırılganlık idiyopatik PH’de oldukça yaygındır ve hastalığın
spesifik risk faktörlerinin yanı sıra bağımlılık için önemli bir faktördür.
TUG, idiyopatik PH’li hastalarda kırılganlığın tahmini için güvenilir bir
test olabilir.