İnmeli Hastalarda Tüm Vücut Vibrasyon Tedavisinin Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Ilgın SADE , Çiğdem ÇEKMECE , Murat İNANIR , Nigar DURSUN
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.24753


 

Türkçe Özet


Amaç: İnmeli hastalarda tüm vücut vibrasyon tedavisinin (TVVT)
üst ekstremite fonksiyonları üzerine olan etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Serebreovasküler olay (SVO) sonrası inme gelişen 43 hasta iki
gruba randomize edildi: çalışma grubu ve kontrol grubu. Tüm hastaların
demografik verileri, modifiye Ashworth skalasına (MAS) göre spastisite
düzeyi kaydedildi. Hastaların üst ekstremite eklem hareket açıklıkları
(EHA) gonyometrik ölçüm, fonksiyonları ise Jebsen-Taylor El Fonksiyon
Testi ( JTFET) ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler tedavi öncesi ve
sonrası yapıldı. Tüm hastalara üç hafta süre ile konvansiyonel tedavi ve
iş-uğraşı tedavisi uygulandı. Çalışma grubuna bu tedavilere ek olarak
TVVT uygulandı.
Bulgular: Tüm hastaların yaş ortalaması 51,00±13,7 (18–66) yıl idi.
Hastalar sırasıyla çalışma (n: 26) ve kontrol (n: 17) olarak ikiye ayrıldı.
Tedavi sonrasında çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar gözlendi. TVVT alan grupta dirsek ekstansiyon EHA
derecesinde istatistiksel olarak anlamlı gelişme (p=0,019) gözlendi.
Tedavi öncesi 2 grup arasında JTEFT’nin tüm parametreleri performans
sürelerinde istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05). Tedavi sonrası çalışma
grubunda JTEFT’nin tüm parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı
gelişme olduğu gözlenirken kontrol grubunda sadece 4 aktivitede (sayfa
çevirme, küçük nesneleri kaldırma, büyük hafif nesneleri kaldırma
ve büyük ağır nesneleri kaldırma) istatistiksel olarak anlamlı gelişme
kaydedildi (p<0,05).
Sonuç: Tedavi sonrası çalışma ve kontrol grupları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark gözlendi. TVVT’nin, inmeli hastaların üst ekstremite
EHA ve fonksiyonları üzerine etkili bir tedavi olduğunu düşünmekteyiz.