Şizofreni Hastalarında Oksidatif Stres ve Artmış Malondialdehit Düzeyinin Tanısal Performansı

Onur HURŞİTOĞLU , Fatma Özlem ORHAN , Ergül Belge KURUTAŞ , Adem DOĞANER , Hüseyin Toygun DURMUŞ , Hatice KOPAR
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.27372


 

Türkçe Özet


Amaç: Şizofreni tanısı genellikle hasta ve hasta yakınları ile yapılan
görüşmeler neticesinde konulmaktadır. Bu yüzden, son dönemde
hastalığın olası biyobelirteçleri ile ilgili çalışmalara ilgi artmıştır. Şizofreni
hastalarında Katalaz (CAT), Süperoksit Dismutaz (SOD) ve Malondialdehit
(MDA) gibi oksidatif parametreler araştırılmış olmakla birlikte bu
parametrelerin tanısal değeri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışmada amacımız, şizofreni hastalarında serum SOD, CAT ve MDA
düzeylerini ölçmekle birlikte MDA’nın tanısal değerini test etmektir.
Yöntem: Çalışmamıza 30 şizofreni tanılı hasta ve 30 cinsiyet, yaş
bakımından eşleştirilmiş sağlıklı kontrol dahil edildi. Şizofreni hastalarının
semptomlarının şiddetini ölçmek için Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği
(PANSS) kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamızda, şizofreni hastalarında MDA, SOD ve CAT serum
seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
ROC curve ile yapılan analizde, MDA için kesim noktası 2,72 nmol/
ml olarak bulunmuştur. MDA, SOD, CAT aktivitesi ve PANSS skorları,
klorpromazin eş değer dozları, klinik özellikler arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır(p>0,05).
Sonuç: Özetle, biz şizofreni hastalarında sağlıklı kontrollerle
karşılaştırıldığında daha yüksek serum SOD, CAT ve MDA seviyeleri
olduğu sonucuna ulaştık. Ayrıca, MDA’nın çok iyi bir tanısal lipid
peroksidasyon biyobelirteci olarak kabul edilebileceği, ancak bu sonucun
geçerliliğini test etmek için daha homojen gruplarda ileri çalışmalar
yapılması gerektiği kanaatindeyiz.