Multipl Sklerozlu Hastalarda Maküler Ganglion Hücre Kompleksinin Detaylı Değerlendirilmesi

Kemal Turgay ÖZBİLEN , Tuncay GÜNDÜZ , Selva Nur ÇUKUROVA KARTAL , Nihan AKSU CEYLAN , Mefküre ERAKSOY , Murat KÜRTÜNCÜ
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.27531


 

Türkçe Özet


Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı multipl sklerozlu (MS)
hastalarda hastalık aktivitesinin izlenmesinde kullanılmaktadır. Retinanın
maküler ganglion hücre kompleksi (GHK) tabakası da optik koherens
tomografi (OKT) ile değerlendirilebilir ve MS’te potansiyel bir biyobelirteç
olarak önerilmiştir. Bu çalışmada, maküler GHK ve bunun Multipl Skleroz
(MS) hastalarında potansiyel bir biyobelirteç olarak rolünü araştırdık.
Metod: Bu prospektif kohort çalışmasında, katılımcılar tekrarlayıcı
(relapsing-remitting) MS hastalarından (n=62) ve sağlıklı kontrollerden
(n=60) oluşuyordu. MS hastalarının gözleri optik nörit öyküsüne (ON)
göre iki alt gruba ayrıldı. Spektral domain OKT ile standart peripapiller-
RSLT, maküler tarama protokolü ve retinal oto-segmentasyonu
gerçekleştirildi. Maküler RSLT (mRSLT), ganglion hücre tabakası (GHT)
ve iç pleksiform tabaka (İPT) ile bu üç tabakanın toplamı olan GHK
kaydedildi. Makula ETDRS halka sistemi kullanılarak dokuz sektöre
bölündü (4×9=36 değişken).
Bulgular: Toplamda 36 hastanın 50 gözünde geçirilmiş ON atağı saptandı.
36 GHK parametresinden 35’i, MS hastalarında ve alt gruplarda, kontrol
grubuna göre daha inceydi (p<0.05). Optik nörit öyküsü olan ve olmayan
gözler karşılaştırıldığında, 36 parametrenin 25’i, ON geçirenlerde
daha inceydi. ON hikâyesi olan hastalarda görme keskinliği ve GHK
parametreleri ile EDSS skorları arasında güçlü düzeyde korelasyonlar
saptandı. Bununla beraber, ON hikâyesi olmayanlarda böyle bir ilişki
bulunamadı.
Sonuç: GHK, MS’de GHT, İPT ve mRSLT sırasıyla incelmektedir. GHK’nin
ayrıntılı olarak incelenmesi MS için faydalı bir biyobelirteç olabilir.