Yüksek Dereceli Gliomalarda Azalmış Serum sRANKL ve sTREM2 Seviyeleri: Prognoz ile İlişkisi

Mustafa EFENDİOĞLU , Elif ŞANLI , Ceren TÜRKOĞLU , Naci BALAK
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.27536


 

Türkçe Özet


Amaç: Glioblastoma multiforme (GBM) dâhil olmak üzere yüksek dereceli gliomalar (YDG), birincil beyin tümörlerinin çoğunluğunu oluşturur. Bununla birlikte, tanısal ve prognostik biyobelirteçler YDG için oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, YDG hastalarında sRANKL ve sTREM2 düzeylerinin prognostik değerini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya 12 YDG hastası, 14 tümörü glial (GT) kaynaklı olmayan hasta ile 20 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol dâhil edildi. Hastaların genel sağkalım süreleri kaydedildi. sRANKL ve sTREM2’nin operasyon öncesi serum seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. YDG hastalarının tümörleri p53 ve Ki67 için immünohistokimyasal boyama ile analiz edilerek yüzde skorları hesaplandı.
Bulgular: YDG’si olan ve GT olmayan hastalar, sağlıklı bireylere göre daha düşük serum sRANKL ve sTREM2 seviyeleri gösterdi. sRANKL seviyeleri hastaların genel sağkalımı ile ters orantılıyken (p=0,002, R=-0,787), sTREM2 seviyelerinin ise p53 skoru ile ters orantılı olduğu saptandı (p=0,018, R=-0,666).
Sonuç: Beyin tümörü bulunan hastalarda, periferik dolaşımdaki glial aktivite biyobelirteçlerinin seviyeleri gösterilmiştir. Serum sRANKL seviyeleri, YDG hastaları için potansiyel bir prognostik biyobelirteç olabilir.