Dil Bozukluğu Tanılı Okul Öncesi Çocuklarda Serum Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Glial Hücre Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Sinir Büyüme Faktörü ve Nörotrofin-3 Düzeyleri

Ayhan BİLGİÇ , Hurşit FERAHKAYA , İbrahim KILINÇ , Vesile Meltem ENERGİN
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.27274


 

Türkçe Özet


Amaç: Giderek artan miktarda çalışma nörotrofinlerin çok sayıda nörogelişimsel bozuklukta rol oynadığını göstermektedir. Bununla birlikte, nörotrofinlerin dil bozukluğundaki (DB) rolü ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada, DB olan okul öncesi çocuklarda serum beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF), glial hücre türevli nörotrofik faktör (GDNF), sinir büyüme faktörü (NGF) ve nörotrofin-3 (NTF3) düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Yaşları 18–60 ay aralığında olan toplam 43 DB olgusu ve 43 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Çocukların gelişim düzeyleri Ankara Gelişim Tarama Envanteri, psikiyatrik belirti şiddetleri ise Çocuk Davranışı Kontrol Listesi 1,5–5 aracılığıyla belirlendi. Serum nörotrofin seviyeleri immunosorbent assay test kitleri kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: DB grubunda kontrol grubuna göre, serum GDNF ve NGF düzeyleri anlamlı olarak yüksek, serum BDNF ve NTF3 düzeyleri ise anlamlı olarak düşük bulundu. Bununla birlikte, lojistik regresyon analizi ile gelişim düzeyi ve eşlik eden psikiyatrik semptomlar gibi karıştırıcı değişkenler kontrol edildiğinde yalnızca BDNF ve NTF3 düzeyleri ile DB arasındaki negatif ilişkinin anlamlı olarak kaldığı görüldü.
Sonuç: Bu çalışma düşük serum BDNF ve NTF3 seviyelerinin LD ile bağımsız bir ilişki gösterebileceğini ortaya koymuştur.