Alzheimer ve Parkinson Hastalarında Optik Koherans Tomografi Bulguları –Nörodejeneratif Hastalıklarda Retinal Değişiklikler

Derya BAYRAM , Gülbün YÜKSEL , Tamer BAYRAM , Hülya TİRELİ
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.23640


 

Türkçe Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken evre Parkinson ve Alzheimer hastalıklarında retina sinir lifi tabakası (RNFL), maküler, foveal ve parafoveal kalınlıklarının optik koherans tomografi (OKT) ile değerlendirilmesi ve sonuçların her iki hastalık ve sağlıklı kontrol grubu arasında karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Alzheimer (n: 15) ve Parkinson’u (n: 15) olan hastalar ile 15 kişilik yaş-cinsiyet uyumlu kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol gruplarının OKT ölçümleri yapıldı. Parkinson hastalığında klinik disabilite derecesi Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) ile belirlendi ve evresini belirlemek için Hoehn Yahr (H-Y) Ölçeği kullanıldı. Alzheimer demansı bulunan hastaların nörokognitif değerlendirilmesinde Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve Montreal Bilişsel Derecelendirme Ölçeği (MOCA) kullanılmıştır. OKT ve test sonuçları arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Bulgular: Alzheimer grubunun temporal, nazal, inferiorR (R retinanın dört kadran yerine superior ve inferior olarak iki bölüm halinde incelenmesini belirtmektedir) RNFL kalınlığı ve foveal, parafoveal, maküler kalınlığı kontrol grubuna göre anlamlı incelme gösterdi. Temporal, inferior ve inferiorR RNFL kalınlıkları Parkinson hasta grubunda kontrol grubuna göre daha ince idi ancak bu farklılıklar anlamlı değildi. Bununla birlikte superior ve superiorR RNFL kalınlığı hastalık süresi arttıkça Parkinson hasta grubunda önemli ölçüde azaldı. SMMT, MOCA, UPDRS, H-Y skorları ve OKT sonuçları arasında ilişki bulunmadı.
Sonuç: Bu zamana kadar yapılan birçok çalışmanın farklı sonuçlar göstermesi nedeniyle OKT’nin her iki hastalığın erken tanısı ve progresyonunun takibinde kullanılmasının birçok çalışma aynı sonucu gösterene kadar uygun olmadığını düşündük.