Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu

Taşkın GÜNEŞ , Ufuk EMRE , Yüksel ERDAL , Osman Özgür YALIN
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.23429


 

Türkçe Özet


Amaç: Multipl Skleroz (MS) ile Huzursuz bacaklar sendromu/Willis EKbom Hastalığı (HBS) birlikteliği sık görülmektedir, çalışmamızda HBS’nin MS hastalarının üzerindeki etkisini ve bu iki durumun birbiri ile olan ilişkisini anlamayı amaçladık.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmada 2010–2015 tarihleri arasında kliniğimizde kesin MS tanısı ile takip edilen (2010 Mc Donald kriterlerine göre) 102 hasta dahil edildi. Tüm hastalar HBS tanısı için 2012 revize IRLSSG tanı ölçeğine göre değerlendirildi. Tüm hastaların EDSS puanları, Beck Depresyon Ölçeği puanları, Beck Anksiyete Ölçek puanları, Yorgunluk Şiddet Skalası puanları kayıt edildi. HBS şiddetini belirlemek için IRLSSG 2003 Şiddet Skalası kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan MS hastalarının %30,4’ünde HBS kriterlerini dolduran şikayetler mevcut iken (MS/HBS+), %69,6’unda (n=71) ise HBS şikayeti mevcut değildi (MS/HBS-). MS/HBS+ hastaların ortalama EDSS skorları 3,2±2,1 iken MS/HBS- olan hastalarda 2,0±1,6 idi. Depresyon varlığı, orta veya ağır derecede anksiyete varlığı, bitkinlik ve barsak - mesane disfonksiyonu MS/HBS+ hastalarında istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek saptandı. MS/HBS+ grubunda HBS şikayetlerinin %32,2’si çok hafif, %35,4’ü orta, %19,3’u ağır ve %12,9’u çok ağır idi. Hastalar MS alt grupları açısından incelendiğinde en yüksek HBS şiddeti SP MS alt grubunda saptandı. Ayrıca piramidal semptomların, depresif şikayetleri olan veya anksiyete saptanmış olan hastalarda veya barsak-mesane disfonksiyonu varlığında ortalama HBS şiddeti istatistiksel olarak anlamlı derecede artmakta idi. HBS şiddeti piramidal atak sayısı ile ve EDSS skoru ile de yakında ilişkili idi.
Sonuç: HBS, MS hastalarında depresyon, anksiyete, bitkinlik yaratan sebeplerden birisidir ve hastaların kliniğinde kötü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle klinisyenler tarafından fark edilmesi ve erken dönemde tedavi edilmesi MS hastaların hayat kalitesi ve tedavi uyumu için önemli olabilir.