Otoimmün Demiyelinizan Hasta Serumlarının Beyin Perisitlerinin Sağkalımına Etkisi

Canan ULUSOY , Emine ŞEKERDAĞ , Vuslat YILMAZ , Aysu Bilge YILMAZ , Dila ATAK , Atay VURAL , Cem İsmail KÜÇÜKALİ , Zerrin KARAASLAN , Murat KÜRTÜNCÜ , Recai TÜRKOĞLU , Yasemin GÜRSOY ÖZDEMİR , Erdem TÜZÜN
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.27350


 

Türkçe Özet


Amaç: Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin (MSS) otoimmün demiyelinizan hastalığıdır. Son yıllardaki bulgular beyin perisit disfonksiyonunun MS patogenezinde yol oynayabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada amacımız MS’nin perisit sağkalımına etkilerini ortaya koymaktır.
Yöntem: MS hayvan modeli olan deneysel otoimmün ensefalomiyelit (DOE) modelini oluşturmak için, 8–10 haftalık C57BL/6 dişi fareler miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) ile immünize edildi. Deneysel hayvan modelinin başarılı bir şekilde oluştuğunu doğrulamak için fareler klinik olarak gözlemlendi ve kanları alınarak serumlarında anti-MOG antikoru taraması yapıldı. Hücre kültürü ortamında, insan beyin damarsal perisit (İBDP) ile DOE fare ve insan MS hastası serumları (yineleyici MS, sekonder progresif MS ve primer progresif MS hastaları dâhil edilmiştir.) Yirmi dört saat inkübe edildi. Perisitlerin hücresel canlılık durumu Annexin V-FITC/propidiyum iyodid (PI) ile akım sitometrisinde değerlendirildi. Ayrıca MS hastaları serumunda perisitlerin fonksiyonu için önemli olan trombosit kaynaklı büyüme faktörü düzeyi ELISA yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: DOE ve progresif tip MS serumları ile inkübe olan perisitlerin diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek oranlarda erken apoptoza girdiği ve buna bağlı olarak canlılık yüzdelerinin düştüğü görülmüştür. Farklı MS tiplerine sahip hasta ve sağlıklı kontrollerin serum ve beyin omurilik sıvılarındaki trombosit-kaynaklı büyüme faktörü seviyeleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular progresif tip MS hastalarının serumlarındaki birtakım faktörlerin perisit disfonksiyonuna sebep olarak MS patogenezine katkı yaptığını düşündürmektedir.