Özgün Araştırma
Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Belirti Boyutları ile Düşünce Eylem Kaynaşması, Büyüsel Düşünce ve Şizotipal Kişilik Özellikleri İlişkili Midir?

Çağlar Çetin, Elçin Özçelik Eroğlu, Pınar Özdemir, Başaran Demir

Kabul Tarihi: 21 Şubat 2024

Editörden
PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
Original Article
Diyabetik yaşlı dişi sıçanlarda resveratrol desteği SIRT1 gen ekspresyonu yoluyla antioksidan aktiviteyi artırarak retinal doku hasarını önler

Adem Atacak, Haluk Gümüş, Elif Gulbahce-Mutlu, Saltuk Bugra Baltaci, Rasim Mogulkoc, Abdulkerim Kasim Baltaci

Kabul Tarihi: 24 Ocak 2024 - DOI: 10.29399/npa.28586

Sleeve Gastrektomi Sonrası Lityum İntoksikasyonu: Olgu Sunumu ve Ayırıcı Tanı

Zeliha Dönmez, Şiirnaz Kükürt, Gonca Dokuz, Özge Kılıç , Furkan Coşkun, Erkan Yardımcı, İsmet Kırpınar

Kabul Tarihi: 05 Ocak 2024

Original Research
İdiyopatik West ve Lennox-Gastaut sendromlarında, Glial Biyobelirteçlerin Serum Düzeyleri, Klinik Şiddet ve Elektroensefalografi Özellikleri ile İlişkilidir.

Minara Charkazzade, Selen Soylu, Erdem Tüzün, Vuslat Yılmaz, Mine Sezgin, Zuhal Yapıcı, Cem İsmail Küçükali, Pınar Topaloğlu

Kabul Tarihi: 03 Ocak 2024 - DOI: 10.29399/npa.28669

Özgün Araştırma
COVİD-19 ve İnme Geçiren Hastaların Radyolojik ve Klinik Özellikleri

Mine Sezgin, Esme Ekizoğlu, Nilüfer Yeşilot, Oğuzhan Çoban

Kabul Tarihi: 02 Ocak 2024

Özgün Araştırma
SENDROMİK OLMAYAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA POGZ GEN VARYANTLARININ İNCELENMESİ

Julide TOZKIR, Gokberk YILDIRIM, Selma DEMIR, Orkide PALABIYIK, Isık GORKER, Hakan GURKAN

Kabul Tarihi: 31 Aralık 2023 - DOI: 10.29399/npa.28625

Özgün Araştırma
Deprem Yaşamış Bireylerin Travma Belirtilerine Yönelik Sanal Gerçeklik Destekli Müdahale Programı: Bir Etkililik Çalışması

Ali Yasin Kafes, Alpay Çiller, Mehmet Şakiroğlu

Kabul Tarihi: 29 Aralık 2023 - DOI: 10.29399/npa.28568

Derleme
Parkinson Hastalığı Alanında 32 Yıl Deneyimli Öğretim Üyesi Bir Nöroloğun Kendi Parkinson Öyküsü

Sibel Özekmekçi

Kabul Tarihi: 13 Aralık 2023 - DOI: 10.29399/npa.28634

Özgün Araştırma
Adölesan Ayaktan Hastalarda Mizofoni ile DEHB, OKB ve Otizm İlgili Özellikler Arasındaki Cinsiyet-Spesifik Korelasyonlar

Oğuzhan Herdi, Fatma Yıldırım

Kabul Tarihi: 06 Aralık 2023 - DOI: 10.29399/npa.28630

Olgu Sunumu
MİYOTONİ VE MİYOPATİNİN EŞLİK ETTİĞİ HSPB1 MUTASYONLU DİSTAL HEREDİTER MOTOR NÖROPATİ OLGUSU

Handan Uzunçakmak Uyanık, Ersin Tan, Çağrı Mesut Temuçin

Kabul Tarihi: 03 Aralık 2023 - DOI: 10.29399/npa.28654

Özgün Araştırma
Nörosarkoidoz Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Ahmed Serkan Emekli, Tuncay Gündüz, Bedia Samancı, Murat Kürtüncü

Kabul Tarihi: 18 Kasım 2023

Özgün Araştırma
Bir Maternal İmmun Aktivasyon Modelinde OSB Gruplarında Görülen Davranışsal Varyasyonun Morfolojik İlintileri

Dilek Ünal, Emine Eren Koçak, Aslıhan Bahadır Varol, Tansu Bilge Köse

Kabul Tarihi: 16 Kasım 2023 - DOI: 10.29399/npa.28637

Özgün Araştırma
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Yetişkin Bireylerde Travmatik Olay Türleri ve Komorbid Ruhsal ve Fiziksel Hastalıkların Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Çalışma

Kerem Laçiner, Yiğit Şenol

Kabul Tarihi: 11 Kasım 2023 - DOI: 10.29399/npa.28651

Özgün Araştırma
Orta Serebral Arter Oklüzyonu Olan Hastalarda BT Anjiyografi ve BT Perfüzyon Görüntüleme ile Elde Edilen Kollateral Durum ile Enfarkt Artışı ve Sonlanım İlişkisi

Serdar Baraklı, Mehmet İlker Yön, Karabekir Ercan

Kabul Tarihi: 10 Kasım 2023 - DOI: 10.29399/npa.28643

Original Article
LINC00205 / miR-495-3p / TNFSF15 ekseni, hiperbarik oksijen tedavisinin inme sonrası bilişsel bozukluğu olan hastalar üzerindeki tedavi etkisinde rol oynamaktadır

Xiaoling Yang, Miao Chen, Zuoting Shen, Tianyi Rong, Jialiang Feng, Min Wu, Deyan Chen, Zhenyu Wei

Kabul Tarihi: 09 Kasım 2023 - DOI: 10.29399/npa.28530

Özgün Araştırma
Atina İnsomnia Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri

Hüseyin Elbi, Melike Batum, Ece Özlem Öztürk, Merve Vatansever Balcan, Ayşin Kısabay Ak, Hikmet Yılmaz, Ömer Aydemir

Kabul Tarihi: 06 Kasım 2023 - DOI: 10.29399/npa.28575

Özgün Araştırma
Nörodejeneratif Ataksilerde ve Niemann Pick Tip C'de Video-Okülografi Değerlendirmesi

ZERRİN KARAASLAN, HAŞMET AYHAN HANAĞASI, İBRAHİM HAKAN GÜRVİT, BAŞAR BİLGİÇ

Kabul Tarihi: 02 Kasım 2023 - DOI: 10.29399/npa.28563

Özgün Araştırma
BDSM Uygulayıcılarının Cinsel Davranışlarının ve Cinsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Kontrollü Bir Çalışma

Ender Cesur, Barış Sancak

Kabul Tarihi: 23 Ekim 2023 - DOI: 10.29399/npa.28527

Original Article
Bipolar Manide Enflamasyon Belirteci Olarak High Mobility Grup 1 Protein

Aysu Kara, Özlem Devrim Balaban, Bilge Çınar, Seda Tanrıverdi, Cenk Kılıç, Nesrin Karamustafalıoğlu

Kabul Tarihi: 12 Ekim 2023 - DOI: 10.29399/npa.28599

Özgün Araştırma
Sınır Kişilik Bozukluğunda Dürtüsellik ve Riskli Karar Verme Eğiliminin Sosyal Biliş Becerileriyle İlişkisi

Büşra Kuzgun, Deniz Büyükgök, Oya Çelik-Aypak, Mete Ercis, Doğan Şahin

Kabul Tarihi: 25 Eylül 2023 - DOI: 10.29399/npa.28439

Olgu Sunumu
Ultrason Eşliğinde Proksimal Büyük Oksipital Sinir Blokajı ile Rahatlayan Primer Öksürük Baş Ağrısı: Olgu Sunumu

Suna Aşkın Turan, Şenay Aydın

Kabul Tarihi: 25 Eylül 2023 - DOI: 10.29399/npa.28613

Derleme
Uzaktan Nöropsikolojik Değerlendirme: Telenöropsikoloji

Elif Yıldırım, Ezgi Soncu Büyükişcan, Şükriye Akça Kalem, İbrahim Hakan Gürvit

Kabul Tarihi: 18 Eylül 2023 - DOI: 10.29399/npa.28535

Özgün Araştırma
SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerinin Nöron Benzeri Hücrelere Farklılaşması İçin Yeni ve Güçlü Bir Protokol

Merve Alaylıoğlu, Ebru Keskin, Büşra Şengül, Erdinç Dursun, Duygu Gezen-Ak

Kabul Tarihi: 12 Eylül 2023 - DOI: 10.29399/npa.28510

Derleme
Çocukluk Çağı Absans Epilepsisi Uzun Dönem Prognozu

Miray Atacan Yaşgüçlükal, Emel Ur Özçelik, Ayşe Deniz Elmalı, Özlem Çokar, Veysi Demirbilek

Kabul Tarihi: 05 Eylül 2023 - DOI: 10.29399/npa.28583

Case Report
Nazofarinks Karsinomlu Bir Hastada Anti-Ri İlişkili Paraneoplastik Servikal Distoni ve Laringospazm

Hasmet Hanağası, Arman Çakar, Figen Hanağası, Bedia Samancı, Zeynep Tüfekçioğlu, Başar Bilgiç, Murat Emre

Kabul Tarihi: 04 Eylül 2023 - DOI: 10.29399/npa.28517

Özgün Araştırma
TONI-3 Testinin 14-17 Yaş Grubu Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Ahmet Bildiren, Tahsin Fırat, Sevinç Zeynep Kavruk

Kabul Tarihi: 30 Ağustos 2023 - DOI: 10.29399/npa.28522

Olgu Sunumu
KRONİK SUBDURAL HEMATOMLA İLİŞKİLİ YİNELEYİCİ PSİKOTİK DEPRESYON: BİR OLGU SUNUMU

Anıl Alp, M. İrem Yıldız, Elçin Özçelik Eroğlu, İlkay Işıkay, Yavuz Ayhan, Aygün Ertuğrul

Kabul Tarihi: 29 Ağustos 2023 - DOI: 10.29399/npa.28519

Özgün Araştırma
Özgül Öğrenme Bozukluğu olan Erkek Çocuklarda Serum Anti Mullerian Hormon, İnhibin B, Testosteron Düzeyleri ve 2D/4D Parmak Uzunluğu Oranları

Tuba Bilbay Kaynar, Ali Karayağmurlu, Gökçe Sultan Uncu, Pervin Vural, Nusret Soylu

Kabul Tarihi: 25 Ağustos 2023 - DOI: 10.29399/npa.28345

Özgün Araştırma
MULTİPL SKLEROZDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJİOGRAFİ İLE RETİNAL VASKÜLER AĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNUN KLİNİK İLE İLİŞKİSİ

Birsen Uluca Kaya, Semra Öztürk Mungan, Çiğdem Coşkun, Büşra Yıldırım, Neşe Öztekin

Kabul Tarihi: 24 Ağustos 2023 - DOI: 10.29399/npa.28572

Derleme
HAVA KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN UYKUYA ETKİSİ

Semih Ayta

Kabul Tarihi: 17 Ağustos 2023 - DOI: 10.29399/npa.28523

Original Article
Kötü uyku kalitesi olan kronik migren hastalarında hipokretin reseptör 1 rs2271933 polimorfizminin uyku bileşenleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi: Bir alt grup analizi

Hamit Genç, Emel Ur Özçelik, İbrahim Ömer Barlas, Nevra Öksüz, Aynur Özge

Kabul Tarihi: 15 Ağustos 2023 - DOI: 10.29399/npa.28553

Editöre Mektup
Parkinson hastalığında üst ekstremite kullanımı ve dominant taraf başlangıcı?

Halil Önder

Kabul Tarihi: 10 Ağustos 2023

Derleme
Adiponektin düzeyi ile iskemik inme riski ve hasta prognozu arasındaki ilişki: güncellenmiş bir meta-analiz

Bo Xiang, Yuan-yuan Huo, Ping Zhong, Chao Wang, Xian-xian Wu, Jie Zhao, Haicheng Yuan, Yuqiang Song

Kabul Tarihi: 28 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28485

Özgün Araştırma
Kronik şizofreni tanılı hastalarda yüksek frekanslı yineleyici transkranial manyetik stimülasyonun belirtiler, biliş ve öznel yaşantılar üzerine etkisi: kontrollü çalışma

Lijun Liu, Lida Shi, Dongmei Xu, Xuan Wang, Yuhong Wang, Qian Wang, Xinfu Wang

Kabul Tarihi: 28 Temmuz 2023

Olgu Sunumu
COVID-19 sonrası immün reaksiyona bağlı atipik refrakter longitudinal ekspansif transvers miyelit ve anaplastik ependimom - COVID-19 hakkında birçok bilinmeyen soruyu gündeme getiren bir vaka tartışması.

Yağmur İnalkaç Gemici, Fatih Çelik, Zeynep Zerrin Göz, Aydın İşisağ, Gülgün Ovalı Yılmaz, Mehmet Zileli, Mustafa barutçuoğlu, Hatice Mavioğlu

Kabul Tarihi: 27 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28464

Original Article
Epileptik sıçanlarda kronik yüzme egzersizi ve E vitamini desteğinin kemik element metabolizması üzerine etkisi

Saltuk Bugra Baltaci, Erkut Tutkun, Mustafa Ayyildiz, Erdal Agar, Gökhan Arslan, Rasim Mogulkoc, Abdulkerim Kasim Baltaci

Kabul Tarihi: 26 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28495

Özgün Araştırma
Otizm spektrum bozukluğunda gözlenen erkek cinsiyet baskınlığında sertoli hücre hormonlarının rolü

Şeyda ÇELİK GÖKSOY, Yaşar Tanır, Nusret SOYLU, Adile Merve BAKİ, Pervin VURAL, Ali KARAYAGMURLU

Kabul Tarihi: 21 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28378

Letter to the Editor
Düşmüş kafa sendromunun nedensellik spektrumu geniştir ve miyopati, nörodejeneratif bozukluklar ve variaları içerir

josef finsterer

Kabul Tarihi: 21 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28520

Özgün Araştırma
Psikiyatri Hastalarında Elektrokonvülsif Tedavinin Frontal QRS-T Açısı Üzerindeki Etkisi

Ülker ATILAN FEDAİ, Halil FEDAİ

Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28443

Özgün Araştırma
AĞIR RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE İNTERNET, SOSYAL MEDYA VE İLİŞKİLİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMIYLA HASTALIK ŞİDDETİ VE İŞLEVSELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda Tanrıverdi Oluğ, Özlem Devrim Balaban, Özlem Gül, Mustafa Ozan Altın

Kabul Tarihi: 05 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28315

Özgün Araştırma
Türkiye'den Klinik Nöroloji Araştırma Çıktıları: Bir Bibliyometrik Analiz

Seden Demirci, Fatma Yardibi

Kabul Tarihi: 04 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28462

Özgün Araştırma
COVID-19 TANISI İLE YATIRILAN HASTALARDA AKUT İSKEMİK İNME İNSİDANSI VE ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE'DE ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA

Murat Mert Atmaca, Ufuk Yüksel, Ayşegül Ulu Kılıç, Zeynep Türe Yüce, Nuri Tutar, Burcu Baran Ketencioğlu, Kürşat Gündoğan, Şahin Temel, Murad Al Hasan, Şeyma Benli, Çağla Eröz, Ahmet Öztürk, Kevser Karasu, Zeynep Kocakaya, Nazlı Gamze Bülbül, Miruna Florentina Ateş, Burcu Selbest, Fettah Eren, Sibel Güler, Uğur Burak Şimşek, Mehmet Fatih Yetkin, Merve Akçakoyunlu, Elif Özge Biçer, Soner Kılıç, Şazimet Taş, Füsun Ferda Özdağ

Kabul Tarihi: 03 Temmuz 2023 - DOI: 10.29399/npa.28493

Özgün Araştırma
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Serum Agouti ile İlişkili Peptid ve Asprosinin Metabolik Parametreler ve Yeme Davranışı Üzerine Olası Etkisi

Nilifer Gürbüzer, Sertaç Zengil, Esra Laloğlu, Kamber Kaşali

Kabul Tarihi: 24 Haziran 2023 - DOI: 10.29399/npa.28458

Özgün Araştırma
Majör Depresyon ve Bipolar Bozuklukta Parietal Korteks Hacim ve İşlevleri: Bulut Tabanlı Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması

Fatma Kılıç, Fatma Kartal, Mehmet Fatih Erbay, Rıfat Karlıdağ

Kabul Tarihi: 20 Haziran 2023 - DOI: 10.29399/npa.28253

Original Article
c TBS ile Oksipital Kortekste Oluşan Uyarılabilirlik Değişiklikleri

Khayala Aghemirzayeva, Cagri Mesut Temucin , Fatma Gokcem Yildiz

Kabul Tarihi: 04 Haziran 2023 - DOI: 10.29399/npa.28431

Özgün Araştırma
Epilepsili bireylerde optik koherens tomografi kullanılarak ölçülen intraretinal katmanların ve maküler yapıların mikroyapısal değişiklikleri

Merve Melodi Çakar, Leyla Baysal, Rüveyde Garip, Babürhan Güldiken

Kabul Tarihi: 23 Mayıs 2023 - DOI: 10.29399/npa.28410

Özgün Araştırma
COVID-19 ENFEKSİYONU VE AŞILARININ MYASTENİA GRAVİS ÜZERİNDEKİ KLİNİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Levent Öcek, Tuğba Demir Özen, Özge Öcek, Alp Sarıtek, Ufuk Şener

Kabul Tarihi: 17 Mayıs 2023 - DOI: 10.29399/npa.28418

Olgu Sunumu
Jeneralize periferik sinir hipereksitabilitesi ve nöropati: Olgu serisi ve uzun dönem sonuçları

Onur Akan, Leyla Baysal, Tuğçe Aksu-Uzunhan, Erdem Tüzün

Kabul Tarihi: 29 Nisan 2023 - DOI: 10.29399/npa.28430

Özgün Araştırma
NEGATİF BELİRTİLER İÇİN KLİNİK DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SEFA VAYISOĞLU, SEVİLAY KARAHAN, Şeref Can Gürel, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu

Kabul Tarihi: 27 Nisan 2023 - DOI: 10.29399/npa.28438

Derleme
Depresyon Tedavisinde Yardımcı Olarak Oreksin Reseptör Antagonistleri: Mini meta-analiz
Kısa Bildirim
Repetitif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ile Alzheimer Hastalığında Hipokampal N-Asetilaspartat Düzeyinin ve Görsel Hafıza Skorlarının İyileştirilmesi

Halil Aziz Velioglu, Dila Sayman, Lütfü Hanoğlu, Gülhan Ertan Akan, Şeyda Çankaya, Burak Yuluğ

Kabul Tarihi: 10 Nisan 2023 - DOI: 10.29399/npa.28420

Olgu Sunumu
Imagawa-Matsumoto Sendromu: Türkiye’de İlk Vaka

ZELİHA YÜCEL, EMİNE BERRİN YÜKSEL, ALTUĞ KOÇ

Kabul Tarihi: 23 Mart 2023 - DOI: 10.29399/npa.28400

Özgün Araştırma
Depresyon ve Optik Koherans Tomografi Çalışmalarında Gözden Kaçan Bir Parametre: D vitamini

Nur ÖZGEDİK TURHAN, Özden ARISOY, Fatih ULAŞ, Güler BUĞDAYCI, Melek ALTINTAŞ

Kabul Tarihi: 16 Mart 2023 - DOI: 10.29399/npa.28369

Olgu Sunumu
A-AMİNO 3-HİDROKSİ 5- METİL 4-İZOKSAZOLEPROPİOİK ASİT VE γ-AMİNOBÜTİRİK ASİT BETA RESEPTÖRLERİNE KARŞI GELİŞEN ANTİKORLARIN SAPTANDIĞI OTOİMMÜN ENSEFALİT: OLGU SUNUMU

Faruk Uğur Doğan, Bedia Samancı, Vuslat Yılmaz, Haşmet Ayhan Hanağası, Hakan Gürvit, Erdem Tüzün, Başar Bilgiç

Kabul Tarihi: 04 Mart 2023 - DOI: 10.29399/npa.28388

Özgün Araştırma
HbA1c YÜKSEKLİĞİ OLAN HASTALARDA SUBKLİNİK POLİNÖROPATİ VARLIĞI

Yılmaz Çetinkaya, Güler Özdemir, Buse Rahime HASIRCI BAYIR, CEMİLE HANDAN MISIRLI

Kabul Tarihi: 02 Mart 2023 - DOI: 10.29399/npa.28413

Original Article
Çinko Desteği, ICV-STZ Enjeksiyonu ile Bastırılan Serebral Korteksteki ZIP14 (SLC39A14) Seviyelerini İyileştirir

Saltuk Bugra Baltaci, Haluk Gumus, Omer Unal, Gozde Acar, Aysenur Feyza Bayiroglu

Kabul Tarihi: 23 Şubat 2023 - DOI: 10.29399/npa.28426

Özgün Araştırma
Nöroblastoma hücre kültüründe glutamat aracılı oluşturulan nörotoksisiteye oksitosinin etkileri

Börte Gürbüz Özgür, Kamil Vural, Mehmet İbrahim Tuğlu

Kabul Tarihi: 31 Ocak 2023 - DOI: 10.29399/npa.28377

Özgün Araştırma
Parenkimal Nöro-Behçet Hastalığı'nda Difüzyon Tensör Görüntüleme

Tuncay Gündüz, Sadık Server, Cem İsmail Küçükali, Onur Özyurt, Gülşen Akman-Demir, Murat Kürtüncü

Kabul Tarihi: 10 Ocak 2023 - DOI: 10.29399/npa.28366

Olgu Sunumu
İZOLE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU GÖSTEREN BİR ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI OLGUSU

Fatma Ebru Algül, Begüm Yeni Erdem , Gülçin Yegen, Servet Yolbaş

Kabul Tarihi: 08 Kasım 2022 - DOI: 10.29399/npa.28323