E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Aksonal ve Vaskülitik Nöropatili Hastaların Sinir Biyopsilerinde RAGE ve NF-ΚB Aktivasyonu
1 Department of Neurology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 279-282
DOI: 10.5152/npa.2015.8801
623 kez okundu, 130 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Vasculitic neuropathy, axonal neuropathy, RAGE, NF-κB
Özet

Amaç: Gelişmiş şekerlenme son ürünleri (Receptor for advanced glycation end products-RAGE) immünite ile ilişkili hücrelerde ifadelenen bir patern tanıma reseptörüdür (Pattern recognition receptor-PRR). RAGE’in aktive olması nükleer factor kappaB’nin (NF-κB) hücre çekirdeğine geçişi ve proinflamatuvar sitokinlerin ekspresyonunda artışla sonuçlanır. RAGE yolağının diyabetik komplikasyonların patogenezindeki rolü detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu çalışma aksonal ve vaskülitik nöropatilerde bu yolağın rolünü araştırmayı amaçlamıştır.

 

Yöntem: On yedi aksonal nöropatili, 11 vaskülitik nöropatili ve kontrol olarak 12 basınca duyarlı herediter nöropatili (HNPP) hastanın sinir biyopsileri NF-κB ve RAGE’e karşı antikorlarla boyandı. Sonrasında NF-κB veya RAGE antikorları ile T hücre, makrofaj ve Schwann hücre antikorları kullanılarak ikili boyamalar yapılarak RAGE yolağının aktive olduğu hücreler belirlendi.

 

Bulgular: Vaskülitik nöropatili hastaların sinir biyopsilerinde diğer gruplarla karşılaştırıldığında RAGE ve NF-κB immünreaksiyonun perivasküler kılıfta ve endonöral hücrelerde artmış olduğu gözlendi. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber aksonal nöropatili hastaların sinir biyopsilerinde NFκB ve RAGE ifadelenmesinin HNPP’li hastalara göre artmış olduğu tespit edildi. İkili boyamalarda vaskülitik nöropatili hastlarda NFκB ve RAGE pozitif hücrelerin çoğunlukla CD8 (+) T hücreler olduğu gözlendi. Aksonal nöropatili hastalarda NFκB ve RAGE pozitif hücrelerin hepsi makrofajlarken HNPP’li hastalarda NFκB ve RAGE pozitif hücreler Schwann hücreleriydi.

 

Sonuç: Aksonal nöropatili hastalarda RAGE yolağının özellikle CD8 (+) T hücrelerde tespit edilmesi bu hücrelerin vaskülitik nöropati patogenezindeki rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Aksonal nöropatili hastalarda infamasyonun yokluğunda RAGE yolağının makrofajlardaki aktivasyonunun tespit edilmesi bu hücrelerin aksonal dejenerasyondaki önemini ortaya koymaktadır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017