B-ISSN : 1300-0667
E-ISSN : 1309-4866
Yıl: 2014 Cilt: 51 Sayı : 2
Editörden
Editorden
Doi: 10.4274/npa.y51.02
Araştırma Makalesi
Yetişkin Bipolar Bozuklukta Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Sıklık, Sosyodemografik ve Klinik İlişkiler
Tonguç Demir BERKOL,
İlhan YARGIÇ,
İlker ÖZYILDIRIM,
Olcay YAZICI
Doi: 10.4274/npa.y6376
Hastalık Algısı Myokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Öngörebilir mi?
Serap OFLAZ,
Şahika YÜKSEL,
Fatma ŞEN,
Filiz ÖZDEMİROĞLU,
Ramazan KURT,
Hüseyin OFLAZ,
Erdem KAŞIKCIOĞLU
Doi: 10.4274/npa.y6394
Coping with Stress and Body Image in Patients with Ankylosing Spondylitis
Gökhan SARISOY,
Dilek DURMUŞ,
Ferhan CANTÜRK,
Ömer BÖKE
Doi: 10.4274/npa.y6641
Doğuştan Görme Engeli Olan Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Davranışsal Sorunlar
Türkay DEMİR,
Nurullah BOLAT,
Mesut YAVUZ,
Gül KARAÇETİN,
Burak DOĞANGÜN,
Levent KAYAALP
Doi: 10.4274/npa.y6702
Ergenlerde İnternet Kullanımı ile Uyku Problemleri Arasındaki İlişki
Özalp EKİNCİ,
Tanju ÇELİK,
Nazan SAVAŞ,
Fevziye TOROS
Doi: 10.4274/npa.y6751
Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler
Bilge Burçak ANNAGÜR,
Aybike TAZEGÜL,
Nursel AKBABA
Doi: 10.4274/npa.y6778
Erişkin Unipolar Depresyon Örnekleminde Çocukluk Çağı İstismar ve İhmal Yaşantılarının İntihar Girişimi ile İlişkisi
Feride YILDIRIM,
Suat KÜÇÜKGÖNCÜ,
Engin Emrem BEŞTEPE,
Murat Serkan YILDIRIM
Doi: 10.4274/npa.y6802
Nöro-Behçet Hastalarının Serumlarında Beyin Dokusu ve Beyin Damarlarına Karşı Otoantikor Varlığı
Ayşe İlksen ÇOLPAK,
Umut KALYONCU,
Yasemin GÜRSOY ÖZDEMİR
Doi: 10.4274/npa.y6987
Nörologlar Nasıl Primer Sjögren Sendromu Tanısı Koyar?
Sibel KARACA,
Emine Duygu ERSÖZLÜ BOZKIRLI,
Başak KARAKURUM GÖKSEL,
Meliha TAN,
Ahmet Eftal YÜCEL
Doi: 10.4274/npa.y6911
Hippokampal Nöronlardaki Sinir Büyüme Faktörü (NGF) Salınımı Üzerine Vitamin D’nin Etkisi
Duygu GEZEN-AK,
Erdinç DURSUN,
Selma YILMAZER
Doi: 10.4274/npa.y7076
Vitamin D Uygulamasının Primer Hippokampal Nöronlardaki İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz (İNOS) Anlatımı Üzerine Etkileri
Erdinç DURSUN,
Duygu GEZEN-AK,
Selma YILMAZER
Doi: 10.4274/npa.y7089
Olgu Sunumu
Paliperidon: Muhtemel Bir Perikardiyal Efüzyon Nedeni
Musa ŞAHPOLAT,
Zekeriya KÜÇÜKDURMAZ,
Önder KAVAKÇI,
Recep KURT
Doi: 10.4274/npa.y7061
Karbonik Anhidraz Tip 2 Eksikliği Sendromu ve Otistik Bozukluk
Birim Günay KILIÇ,
Çağatay UĞUR,
Nagihan SADAY DUMAN,
Melda AKÇAKIN
Doi: 10.4274/npa.y6617
Fibromusküler Displazi ve İntravenöz Trombolitik Tedavi
Mehmet Taylan PEKÖZ,
Şebnem BIÇAKCI,
İlker ÖZTÜRK,
Kezban ASLAN,
Hacer BOZDEMİR,
Filiz KOÇ
Doi: 10.4274/npa.y6795
ICHD-II’ya göre HaNDL Sendromunun Yorumları Yeterli mi?
Şebnem BIÇAKCI,
Behice KURTARAN,
Mehmet Fahrettin OVER,
Yunus Kenan BIÇAKCI
Doi: 10.4274/npa.y6858
Primer Bir Psikiyatrik Bozukluğu Taklit Eden Spontan Rüptüre İntrakraniyal Dermoid Kist
Fatih Serhat EROL,
Sait ÖZTÜRK,
Hakan ÇAKIN,
Mehmet Mustafa AKIN
Doi: 10.4274/npa.y6962
Editöre Mektup
Körle Yatan Şaşı Kalkar: Wernicke Ensefalopatisi
Ali Ulvi UCA
Doi: 10.4274/npa.y7369
Romatoid Artrit, Depresif Bulgular ve İnflamasyon
Onur DURMAZ
Doi: 10.4274/npa.y7504
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik